• pl

Aktualności

Kolejny numer kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej

Wiosenny nr kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej" można już znaleźć w naszym Biurze Informacji Turystycznej.
Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.30 - 15.30.
 

dodane: 2021-04-07 12:42:57

Życzenia Wielkanocne

dodane: 2021-04-02 10:32:05

Święta Wielkanocne w Pszczynie - godziny otwarcia obiektów

Biuro Informacji Turystycznej:

3.04 (Wielka Sobota) - 8:30–14:00,
4.04 (Wielkanoc) - nieczynne,
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - nieczynne.

Pokazowa Zagroda Żubrów:

3.04 (Wielka Sobota) - 9:00–14:00,
4.04 (Wielkanoc) - nieczynne,
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - 9:00-19:00.

Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej":

3.04 (Wielka Sobota) - 10:00–14:00,
4.04 (Wielkanoc) - nieczynne,
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - 10:00-18:00.

W związku z obowiązującymi zarządzeniami Muzeum Zamkowe, Stajnie Książęce, Muzeum Prasy Śląskiej oraz Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w dalszym ciągu pozostają zamknięte.

dodane: 2021-04-02 10:29:58

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 24 marca 2021 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 24 marca 2021 r. w miejscu położenia  stoisk, na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie, zakończył się następująco:


Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 7

Oferent 1:
Anna Kalata Wyroby Regionalne
Krauszów 61
34-471 Ludźmierz

Oferent 2:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
ul. Stawowa 21
43-227 Góra

Oferent 3:
Krystyna Kieloch
ul. Łowiecka 8/5
43-200 Pszczyna

Oferent 4:
Danuta Saguła Handel Obwoźny
34-471 Długopole 63

Oferent 5:
Jacek Saguła
34-404 Lasek 148

Oferent 6:
Bartłomiej Madeja
ul. Dębowa 22/9
43-225 Wola

Oferent 7:
Janusz Wrona
ul. Srebrna 5
43-200 Pszczyna


Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano oferty:
1.    Wyroby Regionalne Anna Kalata – 1 stoisko – kwota (netto) 630,00 zł;
2.    Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
3.    Krystyna Kieloch – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
4.    Danuta Saguła Handel Obwoźny – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
5.    Jacek Saguła – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
6.    Bartłomiej Madeja – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
7.    Janusz Wrona – 1 stoisko – kwota (netto) 400 zł;   

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2021-03-24 13:34:20

Informacja zamawiającego dot. opublikowanego przetargu

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO


Stosownie do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie opublikowanego na stronie www.bip.pszczyna.pl w dniu 8 marca 2021r., dokonujemy zmiany pkt. 1 ogłoszenia o przetargu oraz § 1 pkt. 2 regulaminu przetargu w następującym zakresie:


Przed zmianą:


Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Na stoisku nie dopuszcza się sprzedaży balonów.


Po zmianie pkt.1 ogłoszenia o przetargu oraz § 1 pkt. 2 regulaminu przetargu przyjmują brzmienie:


Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Do 31.08.2021r. dopuszcza się sprzedaż balonów na 1 stojaku do 10 szt.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji

dodane: 2021-03-16 14:12:00

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 11 marca 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 11 marca 2021 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent 1:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
Ul. Stawowa 21
43-227 Góra gm. Miedźna


Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – kwota (netto) – 500,00 zł. W okresie od 1.11.2021r. do 28.02.2022r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty, tj. 250,00 zł (netto).


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2021-03-11 13:01:29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie


1) Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane
w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Na stoisku nie dopuszcza się sprzedaży balonów.
2) Umowa najmu podpisana zostanie na okres od 1 kwietnia do 31 października 2021 r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności handlowej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu najmu 1 stoiska za 1 miesiąc wynosi 400,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie z góry do 10 każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 400 zł do dnia 22 marca 2021r., gotówką w kasie Biura Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony
w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie”
, w Biurze Informacji Turystycznej ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna w terminie do 22  marca 2021r., do godz. 10:00.
7) Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie rodzaj i pochodzenie asortymentu oraz aranżacja stoiska. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b) etap II:  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 24 marca 2021r.,
o godz. 10:00 w miejscu usytuowania stoisk w zabytkowym parku w Pszczynie.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 99 99

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65
 e-mail: arip@pszczyna.info.pl  
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia
 o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

dodane: 2021-03-08 12:50:26 czytaj więcej

8 marca - Dzien Kobiet w Muzeum Zamkowym

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum Zamkowe w Pszczynie zaprasza Panie w magiczną podróż w przeszłość. 8 marca przypada w poniedziałek, kiedy Muzeum zwyczajowo jest zamknięte, ale nie tym razem. Wstęp do Zamku będzie dla każdego bezpłatny, a dla Pań przygotowano dodatkowo niespodziankę.
Z kolei we wtorek 9 marca muzeum będzie nieczynne.

fot. zbiory Muzeum Zamkowego w Pszczynie (źródło: https://www.facebook.com/zamekpszczyna)

dodane: 2021-03-05 15:15:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż kawy prowadzona będzie  na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 16 marca 2021 r. do 15 marca 2022 r.
3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy wynosi 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc. W okresie od 1.11.2021 r. do 28.02.2022 r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 11 marca 2021 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 11 marca 2021 r. do godz. 9.45.
6) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
7) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.


Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY (ROWER/RIKSZA) KAWY NA STARYM MIEŚCIE I NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

dodane: 2021-02-24 12:24:40 czytaj więcej

Muzeum Zamkowe w Pszczynie ponownie otwarte

Muzeum Zamkowe w Pszczynie po okresie zamknięcia ponownie otwiera się dla publiczności we wtorek 2 lutego br. Zwiedzanie będzie odbywało się w reżimie sanitarnym.

Muzeum można zwiedzać komfortowo i bezpiecznie dzięki wprowadzonym już wiosną ubiegłego roku zaleceniom służb sanitarnych, które w dalszym ciągu będą obowiązywać (m.in. maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dwumetrowego dystansu między sobą). W tej chwili udostępnione zostaną wystawy w budynku Zamku. Od wtorku do niedzieli, w godz. 10.00-16.00 (kasa muzealna czynna jest do godz. 15.00) można zwiedzać Wnętrza XIX i XX wieku, Zbrojownię oraz Galerię II piętra i wystawę czasową pt. „Prezentacje na brytyjskim dworze 1898-1929”. Wtorek pozostaje dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum, w tym dniu udostępniane są Wnętrza XIX i XX wieku.

  •     Godziny otwarcia Zamku: wtorek - niedziela, 10.00 - 16.00 (ostatnie wejście o 15.00)
  •     Zachęcamy do zakupu biletów online oraz transakcji bezgotówkowych.
  •     Muzeum można zwiedzać tylko indywidualne.
  •     Tymczasowo zawieszono oprowadzanie z przewodnikiem, lecz w zamian    Muzeum udostępnia, za symboliczną opłatą audioprzewodnik w formie mobilnej aplikacji do pobrania na miejscu.


Zabytkowy Kompleks Stajni Książęcych zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

Pomimo prowadzonych obecnie prac konserwatorsko-remontowych przy Zameczku Myśliwskim Promnice, zapraszamy na spacery wokół Zameczku.

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad zwiedzania dostępne są na stronie internetowej Muzeum: www.zamek-pszczyna.pl

fot. Marcin Cyran

dodane: 2021-02-02 15:48:06