• pl

Aktualności

Jarmark staroci 14 kwietnia

W niedzielę (14 kwietnia 2019r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2019-04-10 15:21:36

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie

1) Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

2) Umowa najmu podpisana zostanie na okres od 1 maja do 31 października 2019 r.

3) Początkowa cena wywoławcza z tytułu najmu 1 stoiska za 1 miesiąc wynosi 250,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie z góry do 25 każdego miesiąca, za miesiąc następny.

4) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

b) wpłacą wadium w wysokości 300 zł do dnia 24 kwietnia 2019r., gotówką w kasie Biura Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

 

5) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie”, w Biurze Informacji Turystycznej ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w terminie do 24 kwietnia 2019r., do godz. 10:00.

6) Otwarcie ofert , weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i dopuszczenie ofert do przetargu odbędzie się 24 kwietnia 2019r., o godz. 10:15  w Biurze Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna.

7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019r., o godz. 10:30 w miejscu usytuowania stoisk w zabytkowym parku w Pszczynie. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.

8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.

9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru ofert dopuszczonych do przetargu.

10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 99 99

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

                                                                                                              Ziemi Pszczyńskiej Sp.z o.o.

 

dodane: 2019-04-08 12:52:52 czytaj więcej

Nowe zajęcia dla osób 50+ w Suszcu

Spotkania z kulturą i sztuką, bezpłatne koncerty i wycieczki, a także pokazy filmowe – takie atrakcje czekają na osoby, które skończyły 50 lat, są na emeryturze bądź rencie i mieszkają na terenie gminy Suszec.
Oferta przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu rusza już w drugim tygodniu kwietnia, a kończy się w grudniu. - Program jest bardzo bogaty, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie – mówi Agnieszka Zielonka-Mitura, koordynatorka projektu – niemalże w każdym tygodniu coś się dzieje. Co ważne, cała oferta jest całkowicie bezpłatna, a na większe wydarzenia, jak kino czy koncerty zapewniamy transport we wszystkich sołectwach gminy.
W dniach 8-11 kwietnia odbędą się spotkania organizacyjne, a 11 kwietnia o godz. 18:00 również projekcja filmu „Paciorki jednego różańca” poprzedzona krótką prelekcją o prezentowanym dziele i jego reżyserze.
Szczegółowe informacje i harmonogram działań można znaleźć na stronie GOK: www.kulturasuszec.pl oraz uzyskać telefonicznie: 32 212 44 91 i mailowo: aga@kulturasuszec.pl.
Realizacja działań odbywa się w ramach projektu „Kurs na sztukę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

dodane: 2019-04-04 13:41:16

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pszczyna, 26 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 25 marca 2019 r. w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
DPS Trans
Ul. Księżycowa 9
43-200 Pszczyna

Kwota (netto): 250,00 zł

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
DPS Trans – kwota (netto) – 250,00 zł

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2019-04-03 09:38:17

Warsztaty wielkanocne w skansenie

Serdecznie zapraszamy do pszczyńskiego skansenu na warsztaty wielkanocne, które odbędą się 13 kwietnia 2019:
- w godz. 13.00-15.00 pod okiem doświadczonej florystki – Pszczynianki Marty Kapicy profesjonalnie ozdobimy przyniesione z domu duże lub małe koszyczki wielkanocne. Każdy będzie miał możliwość załączenia kreatywności i fantazji. Używając różnego rodzaju kwiatów, ziół i ozdób wykonamy przepiękne kosze wielkanocne.
- w godz. 16.00 - 18.00 pod okiem doświadczonego rękodzielnika Patryka Blani - sołtysa Obrowca pochodzącego z rodziny, która od pokoleń zajmuje się zdobieniem wielkanocnych jaj wykonamy kroszonki, pisanki, a może oklejanki?

Pan Patryk Blania szczególnie lubuje się w zdobieniu jajek metodą rytowniczą. Pochodzi z rodziny, która od pokoleń zajmuje się zdobieniem jaj wielkanocnych. Kilka osób z Jego rodziny to członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Patryk Blania od 2010 roku uczestniczy w różnych konkursach zdobywając roliczne nagrody: I nagroda – rok 2011; 2013; II nagroda – rok 2012; wyróżnienia: rok 2014, 2015, 2018.
Być może to jedyna okazja przygotowania świątecznych ozdób pod okiem doświadczonych profesjonalistów.

Zapraszamy do kontaktu z pszczyńskim skansenem.

dodane: 2019-04-03 08:37:44

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego


1) Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.
2) Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x4 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
3) Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie plenerowej wypożyczalni pojazdów rowerowych
4) Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2019 r.
5) Początkowa cena wywoławcza z tytułu dzierżawy wynosi 2.500,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanej dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2019r.
6) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 15 kwietnia 2019r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
7) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x4 m kw.”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 15 kwietnia 2019r., do godz. 10:45
8) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r., o godz. 11:00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
9) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2019-03-28 09:14:25 czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego


1) Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.
2) Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x5 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
3) Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie rekreacyjnego urządzenia pneumatycznego (tzw. dmuchaniec)”.
4) Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2019 r.
5) Początkowa cena wywoławcza z tytułu dzierżawy wynosi 2.500,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanej dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2019r.
6) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 15 kwietnia 2019r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
7) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x5 m kw.”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 15 kwietnia 2019r., do godz. 10:00.
8) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
9) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2019-03-28 09:00:58 czytaj więcej

Spotkanie autorskie z Dorotą Brauntsch

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Panią Dorotą Brauntsch – autorką książki pt. „Domy bezdomne”.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 kwietnia 2019 o godz. 18.00 w skansenie i będzie połączone z obejrzeniem wystawy fotografii autorstwa Pani Doroty Brauntsch zlokalizowanej w jednej z zabytkowych chałup Zagrody Wsi Pszczyńskiej.

Będzie także możliwość zakupienia książki pt. „Domy bezdomne”.

Serdecznie zapraszamy

dodane: 2019-03-25 10:17:02

Wiosenno - świąteczne warsztaty w Skansenie

Agencja Rozwoju Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych w skansenie, podczas których:
Dnia 30.03.19 Uszyjemy i ozdobimy wiosenne tulipany i świąteczne zajączki,
Dnia 06.04.19 Uszyjemy i ozdobimy świąteczne bieżniki.

Serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona

Szczegóły na www.skansen.pszczyna.pl

dodane: 2019-03-25 10:11:27

Kolejne studium muzealne pt. "Ziemia Pszczyńska w okresie Powstań Śląskich"

dodane: 2019-03-18 13:30:37