• pl

Aktualności

Czerwcowe kino na pszczyńskim rynku

dodane: 2021-06-01 15:16:07

Godziny otwarcia Biura Informacji Turystycznej w czerwcu

Uprzejmie informujemy, że Biuro Informacji Turystycznej w czerwcu otwarte będzie w następujących godzinach:
 
poniedziałek - sobota - 8:30-15:30,
niedziela - 9:00-17:00,
Boże Ciało - 13:00-18:00.
 
Zapraszamy
 

dodane: 2021-05-28 14:22:43

Wykład i spotkanie autorskie z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

dodane: 2021-05-27 14:31:20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 10 czerwca 2021r. do 30 września 2021r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 8 czerwca 2021 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 8 czerwca 2021 r. do godz. 10.00.
7) Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie wygląd i estetyka pojazdu służącego do sprzedaży lodów.
Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b) etap II: przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.


                                 Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
                                                                                          Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY (ROWER/RIKSZA) LODÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

dodane: 2021-05-25 15:30:48 czytaj więcej

Dzień Dziecka w pszczyńskim skansenie

1 czerwca w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy wszystkie dzieci na śląskie uciechy w skansenie, czyli przegląd dawnych i zapomnianych gier i zabaw, a w tym;

chodzenie na szczudłach,
zuska,
wyścigi w workach,
zośka,
skakanie przez sznur,
gra w gumę,

Wstęp dla wszystkich dzieci  - 5 zł/os.
Serdecznie zapraszamy!

dodane: 2021-05-25 11:20:44

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 25 maja 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 24 maja 2021 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na na dzierżawę nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
WYPOŻYCZALNIA POJAZDÓW ROWEROWYCH "DUET"
ul. Baranowicka 43
43-430 Ochaby Wielkie

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
WYPOŻYCZALNIA POJAZDÓW ROWEROWYCH "DUET" – kwota (netto) – 2.500,00 zł.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2021-05-25 09:25:23

Pszczyńskie Koncerty Plenerowe 23 maja

dodane: 2021-05-22 09:56:33

Kalendarium imprez

Za nami Pszczyński Dzień Tańca i pierwszy seans kina plenerowego na pszczyński rynku. A co przed nami...?
W Pszczynie będzie się działo coraz więcej, zarówno dla dużych jak i małych. Wszystko oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, tak aby można było bezpiecznie brać udział we wszystkich wydarzeniach.
Wiadome jest, że nie będą w tym roku organizowane duże imprezy masowe, ale przygotowywanych jest wiele innych, mniejszych wydarzeń.
Zapraszamy na stronę: wydarzenia.pszczyna.pl/, gdzie można zapoznać się z kalendarium imprez planowanych w tym roku. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany, więc stanowi pewne źródło informacji o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie.
A co się wydarzy w ten weekend?

✅ 21 i 22 maja / rynek - kolejne seanse kina plenerowego:
21 maja, 20:30 - "Heavy Trip",
22 maja, 20:30 - "Włoskie wakacje"
✅ 23 maja, 11:00 / OSW Łąka - Silesiaman Triathlon
✅ 23 maja, 16:00 - XXII Pszczyńskie Koncerty Plenerowe - Orkiestra Diverto

dodane: 2021-05-19 12:39:16

Pszczyński Dzień Tańca

16 maja na pszczyńskim rynku można będzie podziwiać pszczyńskich tancerzy - zarówno zespoły jak i solistów.
Zapraszamy na Pszczyński Dzień Tańca.
Organizatorami są: Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie "take tam" im. Artystów Międzywojnia.

dodane: 2021-05-13 10:53:41

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 11 maja 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym dwuetapowym na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony dwuetapowy, który odbył się 11 maja 2021 r. na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów, na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
GRUPA KOZIOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Rynek 16
43-200 Pszczyna

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:

GRUPA KOZIOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – kwota (netto) – 2.000,00 zł.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o

dodane: 2021-05-11 12:37:34