• pl

Aktualności

Nowa mieszkanka Pokazowej Zagrody Żubrów

W Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, po ciąży trwającej rok, pojawiło się na świecie źrebię, ośliczka o imieniu Antosia. Noworodek ważył około 15 kg i już pół godziny po porodzie dzielnie podejmowała pierwsze próby wstania. W niecałe dwie godziny później zaczęły się poszukiwania mleka, które zakończyły się pełnym sukcesem. W czasie porodu, Anuli towarzyszyła załoga Pokazowej Zagrody Żubrów pod czujnym okiem lekarza weterynarii. Na dzień dzisiejszy Antosia nie odstępuje na krok mamy, która czuwa nad bezpieczeństwem swojego maleństwa. Nową mieszkankę można podziwiać w godzinach 9.oo-19.oo przez siedem dni w tygodniu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

dodane: 2022-04-30 11:01:08

Godziny otwarcia Biura Informacji Turystycznej w okresie Świąt Wielkanocnych

 

dodane: 2022-04-15 09:33:25

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA JARMARK OGRODNICZY PODCZAS DAISY DAYS

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w kiermaszu ogrodniczym podczas imprezy „Daisy Days” organizowanej w dniach 20-22 maja 2022r. Warunki przystąpienia do udziału w niniejszym wydarzeniu określa poniższy regulamin.
 

REGULAMIN UDZIAŁU W JARMARKU OGRODNICZYM PODCZAS
DAISY DAYS


1. Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa Daisy Days 2022”.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 6.05.2022 r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Wybór zgłoszeń: przewidziany w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria to asortyment ogrodniczy (ozdoby, akcesoria, sprzęt ogrodniczy, nasiona, cebulki, kłącza roślin, rośliny przeznaczone do uprawy w domu, nienadające się do wysadzenia na zewnątrz itp.); druga kategoria to produkty regionalne, rękodzieło. Wybór zgłoszeń nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego z tematem imprezy. Weryfikacji podlegać będzie również wygląd stoiska. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5. Stoisko jest przygotowywane przez wystawcę we własnym zakresie.
6. Nie będą przyjmowane wnioski zawierające następujący asortyment sprzedaży: drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, byliny, rośliny rabatowe – jednoroczne przeznaczone na balkony i tarasy.
7. Opłata za możliwość wystawienia swoich produktów w okresie 20-22 maja w godz. 09:00 – 20:00 wnoszona jest jednorazowo i uzależniona jest od metrażu stoiska:
• stoisko do 6m2               - 500 zł netto – 615 zł brutto     
• stoisko od 7 do 10m2    - 700 zł netto – 861 zł brutto    
• stoisko od 11 do 20m2  - 1200 zł netto – 1476 zł brutto
• stoisko od 21 do 30m2  - 1600 zł netto – 1968 zł brutto           
• stoisko od 31 do 40m2  - 2200 zł netto – 2706 zł brutto
• wynajęcie powierzchni do 200 m2 w parku pszczyńskim - 2000 zł netto – 2460 zł brutto
8. Wystawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień handlu w wysokości określonej uchwałą nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10.12.2015r., w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Pszczyna.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania któregokolwiek ze zgłoszeń.
11. Opłat za stoiska należy dokonać przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19;
w terminie do 3 dni od uzyskania pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia, jednakże nie później niż do 12 maja 2022 r.
12. Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w jarmarku.
13. Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej; ul. Rynek 19; 43-200 Pszczyna; tel. 322129999.
 

Organizatorami Daisy Days są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyńskie Centrum Kultury, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Miejski Zakład Zieleni.
Partnerem technologicznym jest firma Groda,

Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2: Fotografie oferowanego asortymentu – min. 3 szt.

1. Administratorem pozyskanych w celu organizacji Daisy Days danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2. Dane osobowe osób składających karty zgłoszeniowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji Daisy Days.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Daisy Days przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w Daisy Days.
6. Dane udostępnione przez Uczestników Daisy Days  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie  niezbędnym w celu właściwej organizacji  i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis  Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
10. Dane osobowe zgromadzone na kartach zgłoszeniowych  oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany  przez Administratora czasu istnienia strony internetowej lub do  cofnięcia zgody na jego przetwarzanie. 

 W celu uzyskania załącznika z Kartą Zgłoszeniową w wersji pdf prosimy wysłać maila na adres: bit@pszczyna.info.pl.

dodane: 2022-04-13 15:32:11

Kwietniowy Jarmark Staroci

W niedzielę (10 kwietnia 2022r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 20.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej
(Rynek 19, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl)

Zapraszamy

dodane: 2022-04-06 08:40:27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 1 maja do 31 października 2022r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 600,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 600 zł do dnia 13 kwietnia 2022 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 9.45.
7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych oraz brak zaległości finansowych wobec Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19,
43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
                                                                                          Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2022-03-29 14:36:46 czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 17 marca 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 17 marca 2022 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 1

Oferent:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
Ul. Stawowa 21
43-227 Góra gm. Miedźna

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – kwota (netto) – 600,00 zł.
W okresie od 1.04.2023r. do 31.03.2024r. wylicytowana kwota zostanie odpowiednio zwiększona o współczynnik inflacji za rok 2022 podany przez GUS. Za okres od 1.11.2022r. do 28.02.2023 r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc, tj. 300,00 zł netto, a za okres oraz od 1.11.2023r. do 28.02.2024r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc odpowiednio zwiększonej o współczynnik inflacji.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o
 

dodane: 2022-03-21 09:11:53

OWACJE. PSZCZYŃSKIE WIECZORY Z TEATREM JUŻ W NAJBLIŻSZY WEEKEND

W Pszczynie szykuje się prawdziwa uczta teatralna.
W dniach 18-20 marca Stowarzyszenie  "take tam" im. Artystów Międzywojnia oraz PCKul zapraszają na "Owacje. Pszczyńskie Wieczory z Teatrem", w trakcje których zostanie zaprezentowanych 13 przeróżnych form teatralnych.
Przedstawienia odbędą się w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz w sali przy ul. Piastowskiej 14 (tutaj obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja miejsc).
Zapraszamy!

dodane: 2022-03-16 12:04:37

Marcowy Jarmark Staroci

W niedzielę (13 marca 2022r.) zapraszamy na kolejną edycję Jarmarku Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 17.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Rynek 19, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2022-03-10 10:54:07

WIOSNA Z FRYDERYKIEM

Już za miesiąc w pszczyńskim zamku będzie można kolejny raz posłuchać muzyki Fryderyka Chopina.

"WIOSNA Z FRYDERYKIEM" to recitale fortepianowe, które w tym roku wykonają Laureaci 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

   ▪️ wieczór pierwszy 2 kwietnia, godz. 18.00 - Martin Garcia Garcia
   ▪️ wieczór drugi 9 kwietnia, godz. 18.00 - Leonora Armellini

Bilety w cenie 80 zł można kupić za pośrednictwem strony internetowej rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub w kasach Muzeum Zamkowe w Pszczynie w godzinach otwarcia Muzeum.

dodane: 2022-03-06 10:17:41

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku
w Pszczynie

 

1) Mobilna sprzedaż kawy prowadzona będzie  na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy wynosi 600,00 zł (netto) za jeden miesiąc. W okresie od 1.04.2023r. do 31.03.2024r. wylicytowana kwota zostanie odpowiednio zwiększona o współczynnik inflacji za rok 2022 podany przez GUS. Za okres od 1.11.2022r. do 28.02.2023 r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc, a za okres oraz od 1.11.2023r. do 28.02.2024r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc odpowiednio zwiększonej o współczynnik inflacji. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 600 zł do dnia 17 marca 2022 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 17 marca 2022 r. do godz. 9.45.
7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 

dodane: 2022-03-02 12:33:50 czytaj więcej