• pl

Aktualności

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą

Szczegółowy plan spotkań - www.moris.pszczyna.pl/aktualnosci/a1136,pszczynskie-spotkania-z-przygoda

dodane: 2016-04-08 12:52:49

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego


1)Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.


2)Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x4 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.


3)Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie plenerowej wypożyczalni pojazdów rowerowych”


4)Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2016 r.


5)Wywoławcza kwota opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 1.000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2016r.


6)Ofertę na wydzierżawienie nieruchomości należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x4 m kw.” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 14 kwietnia 2016 r., do godz. 9:00.

Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem umowy dzierżawy i jego akceptacji; proponowaną wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wyrażoną w kwocie netto, płatną jednorazowo do dnia 15 maja 2016r.; nr działki, powierzchnię do wydzierżawienia oraz miejscowość, w której jest położona; sposób zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej i opisowej; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu; podpis oferenta; kopię dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.


7)Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 9:20 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Część niejawna odbędzie się bezpośrednio po części jawnej. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uznane zostaną za równorzędne.


8)Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2016r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Kopię dowodu wpłaty wadium należy zamieścić w kopercie z ofertą dotyczącą w/w przetargu.


9)Umowę uważa się za zwartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Projekt umowy dzierżawy stanowiący załącznik nr.2 niniejszego ogłoszenia jest dostępny w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.


10)Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

REGULAMIN PRZETARGU:

dodane: 2016-03-29 13:09:28 czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego


1)Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.


2)Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x5 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.


3)Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie rekreacyjnego urządzenia dmuchanego (tzw. dmuchańce)”.


4)Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2016 r.


5)Wywoławcza kwota opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 1.000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2016r.


6)Ofertę na wydzierżawienie nieruchomości należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x5 m kw.” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9  w terminie do 14 kwietnia 2016 r., do godz. 9:00.

Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem umowy dzierżawy i jego akceptacji; proponowaną wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wyrażoną w kwocie netto, płatną jednorazowo do dnia 15 maja 2016r.; nr działki, powierzchnię do wydzierżawienia oraz miejscowość, w której jest położona; sposób zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej i opisowej; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu; podpis oferenta; kopię dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.


7)Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 9:15 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Część niejawna odbędzie się bezpośrednio po części jawnej. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uznane zostaną za równorzędne.


8)Wadium w wysokości 500zł należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2016r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Kopię dowodu wpłaty wadium należy zamieścić w kopercie z ofertą dotyczącą w/w przetargu.


9)Umowę uważa się za zwartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Projekt umowy dzierżawy stanowiący załącznik nr.2 niniejszego ogłoszenia jest dostępny w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.


10)Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65

 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZETARGU:

dodane: 2016-03-29 12:42:38 czytaj więcej

Studium muzealne

dodane: 2016-03-29 11:44:12

Święta Wielkanocne w Pszczynie - godziny otwarcia obiektów

Biuro Informacji Turystycznej:

26.03.2016 (Wielka Sobota) - 10.00–14.00,
27.03.2016 (Wielkanoc) - nieczynne,
28.03.2016 (Lany Poniedziałek) - 10.00–16.00.

Zagroda Żubrów i Skansen:

26.03.2016 (Wielka Sobota) - 10.00–14.00,
27.03.2016 (Wielkanoc) - nieczynne,
28.03.2016 (Lany Poniedziałek) - 9.00–18.00.

Godziny karmienia żubrów: 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00.

Muzeum Zamkowe:

26.03.2016 (Wielka Sobota) - 10.00-15.00 (kasa czynna do 14.00),
27.03.2016 (Wielkanoc) - nieczynne,
28.03.2016 (Lany Poniedziałek) - 10.00-16.00 (kasa czynna do 15.00, zwiedzanie płatne).

Muzeum Prasy Śląskiej:

26.03.2016 (Wielka Sobota) - 10.00–14.00,
27.03.2016 (Wielkanoc) - nieczynne,
28.03.2016 (Lany Poniedziałek) - nieczynne.

dodane: 2016-03-24 14:49:18

II Pszczyńska Noc Teatru

Stowarzyszenie Artystyczne „take tam...” oraz Pszczyńskie Centrum Kultury zapraszają na drugą edycję pierwszej takiej akcji w naszym mieście. Na scenach PCKulu zaprezentują się grupy z Pszczyny, ale także zaproszeni goście z Żor i Chybia. Tym razem w programie spektakle muzyczne, etiudy teatralne, koncert piosenki aktorskiej i poetyckiej, spektakle grup młodzieżowych i dorosłych.

Na scenie zaprezentuje się około 60 osób, a wśród nich:

- grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie,
- Nieobliczalne Koło Teatralne „take tam...”,
- Grupa pani Zborowskiej, związana z klubem „13”,
- absolwenci „take tam...”

oraz goście:

- GOK Chybie,
- MOK Żory,
- Amatorski Teatr Osób Dorosłych "Apteczka" z Żor.

Zapraszamy w piątek 18 marca od 18.00. Wstęp wolny, rozpoczynamy w sali widowiskowej.

Program:

dodane: 2016-03-17 16:12:57 czytaj więcej

Topienie marzanny w Skansenie

 

dodane: 2016-03-11 11:21:33

Studium muzealne

dodane: 2016-02-20 12:58:34

Jarmark Staroci w Pszczynie

W najbliższą niedzielę (14 lutego) na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2016-02-12 15:46:33

Koncerty "Wiosna z Fryderykiem w Pszczyńskim Zamku"

dodane: 2016-02-12 13:12:36