• pl

Jarmark Świąteczny na pszczyńskim rynku

W dniach od 13 do 15 grudnia na płycie Rynku po raz kolejny stanie Jarmark Świąteczny. Organizatorzy planują sporo atrakcji, które zapewnią świąteczny klimat. Na scenie odbywać się będą koncerty, a cały Rynek zostanie rozświetlony świątecznymi iluminacjami. Dla dzieci przygotowano ciekawe warsztaty oraz karuzelę i szopkę bożonarodzeniową z żywymi zwierzętami. Zapraszamy również wszystkich na spotkanie przy wigilijnej zupie.
Podobnie jak w roku ubiegłym,  jarmark usytuowany będzie na Rynku, przy lodowisku, od strony Ratusza w  drewnianych stoiskach oraz namiotach.
Oto, jak wyglądał Rynek w czasie ubiegłorocznego Jarmarku:
www.youtube.com/watch
Źródło: pless.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania ofert na wynajem stoisk drewnianych oraz namiotów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego na pszczyńskim rynku w dniach od 13 do 15 grudnia 2019 roku. Oferujemy stoiska ogrzewane przeznaczone na sprzedaż rękodzieła i drobiazgów, w tym domki drewniane i namioty oraz stoiska nieogrzewane przeznaczone na sprzedaż produktów gastronomicznych, w tym domki drewniane
i namioty. Wszystkie stoiska posiadają dostęp do prądu. Nie ma możliwości dogrzewania stoisk we własnym zakresie. Wystawcy na stoiskach gastronomicznych zobowiązani będą do używania opakowań ekologicznych. Zabrania się stosowania naczyń i opakowań plastikowych.

1.Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Biurze Informacji Turystycznej: bit@pszczyna.info.pl
2.Oferty należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Oferta - wynajem stoiska na Jarmark Bożonarodzeniowy 2019”.
3.Termin nadsyłania ofert: 15.11.2019. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4.Wybór oferty: nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego ze Świętami Bożego Narodzenia, w skład którego wchodzą produkty wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE. Ocenie podlegać będzie również pomysł na świąteczną aranżację stoiska. Najwyżej punktowane będą oferty proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5.Sprzedaż alkoholu na stoisku wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia. Przed uzyskaniem zezwolenia Najemca winien uzyskać pisemną zgodę Organizatora Jarmarku tj. Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na sprzedaż wyszególnionych alkoholi podczas wydarzenia. Zgoda wraz z koncesją – zezwoleniem na sprzedaż alkoholi muszą zostać dołączone do formularza zgłoszeniowego.
6.Koszt wynajmu stoiska na okres 13-15 grudnia: 350 zł netto – stoiska drewniane, 250 zł netto – namioty, plus opłata targowa oraz kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
8.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9.Opłat za wynajem stoiska należy dokonać przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19; do 3 dni od podpisania umowy.
10.Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z wystawienia stoiska.
11.Wszelkie informacje w siedzibie Biura Informacji Turystycznej; Rynek 19; 43-200 Pszczyna; tel. 32 212 99 99.

Organizatorami Jarmarku Świątecznego są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Miejski Zakład Zieleni.
Partnerem technologicznym jest firma Groda.

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć fotografie oferowanego asortymentu – min. 3 szt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem pozyskanych w celu organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.Dane osobowe osób składających formularze zgłoszeniowe  przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji w/w Jarmarku.
3.Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym.
6.Dane udostępnione przez Uczestników jarmarku będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie  niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Jarmarku.
7.Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 
8.Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9.Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych  z  działalnością serwisu.
10.Dane osobowe zgromadzone w formularzach zgłoszeniowych oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora czasu istnienia strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

dodane: 2019-10-14 15:46:37

Powrót: