• pl

Ogłoszenie o przetargu

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego

 

1) Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.

2) Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x4 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

3) Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie plenerowej wypożyczalni pojazdów rowerowych

4) Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2017 r.

5) Początkowa cena wywoławcza z tytułu dzierżawy wynosi 2.500,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanej dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2017r.

6) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 3 kwietnia 2017r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

 7) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x4 m kw.”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 4 kwietnia 2017r., do godz. 9:00

 

8) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r., o godz. 9:10 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.

 

9) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.

10) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Brama Wybrańców 1,   43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99

 

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

                                                                                                            Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

Regulamin przetargu:

 

 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PSZCZYNIE, OBEJMUJĄCEJ CZEŚĆ ZABYTKOWEGO PARKU PSZCZYŃSKIEGO – 5x4 m kw.

 

§ 1 

1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego oraz uzyskanie najkorzystniejszej kwoty.

2. Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x4 m kw.

3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie plenerowej wypożyczalni pojazdów rowerowych”.

4. Cena licytowanej nieruchomości wynosi  2.500,00 zł (netto) – cena wywoławcza. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanej dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2017r.

 

§ 2 

1. Osoba ubiegająca się o dzierżawę nieruchomości powinna spełniać niżej wymienione warunki dla dopuszczenia do udziału w przetargu:

a) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym wymaganemu sposobowi zagospodarowania obiektu. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

- oświadczenie uczestnika o treści zgodnej z udostępnionym wzorem.

b) Wnieść wadium w wymaganej wysokości.

 

§ 3 

1. Wydzierżawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

- oświadczenia uczestnika wg określonego wzoru,

- dowodu wpłaty wadium,

- pozostałych dokumentów wymienionych w paragrafie 2.

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w paragrafie 2, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez uczestnika za zgodność z oryginałem. Dodatkowo dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Wydzierżawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez uczestnika kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Wydzierżawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

§ 4 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim.

2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x4 m kw.” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 4 kwietnia 2017r., do godz. 9:00

§ 5 

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawioną nieruchomość co najmniej cenę wywoławczą.

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej.

§ 6 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny (licytację).

2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi uczestnictwa w przetargu.

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny wynoszącej 2.500,00 zł (netto).

6. Ustala się wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 50zł. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę i ogłasza dane uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 7 

1. Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji nastąpi w dniu 4 kwietnia 2017 r., o godz. 9:10 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych. Oceny kompletności dokumentów dokona komisja przetargowa.

§ 8

1. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 500 zł najpóźniej do dnia 3.04.2017 r., na konto Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Agencji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez uczestnika tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na rachunek Wydzierżawiającego.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

3. Wadium pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

4. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika który przetarg wygrał, w terminie 7 dni od daty przetargu , jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej     Sp. z o.o.

§ 9

1. Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie bez zastosowania terminu wypowiedzenia, w przypadku, gdy dzierżawca nie będzie realizował postanowień wynikających z niniejszego ogłoszenia o przetargu.

§ 10 

1. Opłata z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT ustalona w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na wydzierżawienie powyższej nieruchomości, przeprowadzonego dnia 4 kwietnia 2017r., płatna jest w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie Brama Wybrańców 1 (tel 32 212 99 99) lub na konto Wydzierżawiającego - Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

2. Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

 

 

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości wystawionej do przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

dodane: 2017-03-11 12:48:48

Powrót: