• pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie


1) Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane
w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Na stoisku nie dopuszcza się sprzedaży balonów.
2) Umowa najmu podpisana zostanie na okres od 1 kwietnia do 31 października 2021 r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności handlowej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu najmu 1 stoiska za 1 miesiąc wynosi 400,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie z góry do 10 każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 400 zł do dnia 22 marca 2021r., gotówką w kasie Biura Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.

6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony
w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie”
, w Biurze Informacji Turystycznej ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna w terminie do 22  marca 2021r., do godz. 10:00.
7) Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie rodzaj i pochodzenie asortymentu oraz aranżacja stoiska. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b) etap II:  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 24 marca 2021r.,
o godz. 10:00 w miejscu usytuowania stoisk w zabytkowym parku w Pszczynie.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 99 99

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65
 e-mail: arip@pszczyna.info.pl  
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia
 o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 


REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA WYNAJEM STOISK USYTUOWANYCH W ZABYTKOWYM PARKU W PSZCZYNIE
 
§ 1

1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie.
2. Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane
w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Na stoisku nie dopuszcza się sprzedaży balonów.
3. Cena 1 licytowanego stoiska za 1 miesiąc wynosi 400,00 zł (netto) – cena wywoławcza. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie z góry do 10 każdego miesiąca.

§ 2

1. Osoba ubiegająca się o wynajem stoiska powinna spełniać niżej wymienione warunki dla dopuszczenia do udziału w przetargu:
a) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym wymaganemu sposobowi zagospodarowania obiektu. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- oświadczenie uczestnika o treści zgodnej z udostępnionym wzorem.
b) Wnieść wadium w wymaganej wysokości.

§ 3

1. Wynajmujący wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
- oświadczenia uczestnika wg określonego wzoru,
- dowodu wpłaty wadium,
- 3 fotografii przedstawiających asortyment i/lub aranżację stoiska,
- pozostałych dokumentów wymienionych w paragrafie 2.
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w paragrafie 2, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez uczestnika za zgodność z oryginałem. Dodatkowo dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Wynajmujący może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez uczestnika kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Wynajmujący nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

§ 4

1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim.
2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie” w Biurze Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna w terminie do 22 marca 2021r.,  do godz. 10:00
3. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie rodzaj i pochodzenie asortymentu oraz aranżacja stoiska. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b) etap II:  otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 24 marca 2021r., o godz. 10:00 w miejscu usytuowania stoisk w zabytkowym parku w Pszczynie.
 

§ 5

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik w etapie II zaoferował za wynajmowane stoisko co najmniej cenę wywoławczą.
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej.

§ 6


Etap II

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny (licytację).
2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi uczestnictwa w II etapie przetargu.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny wynoszącej 400,00 zł (netto).
6. Ustala się wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 10 zł. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę i ogłasza dane uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 7

1. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 400 zł najpóźniej do dnia
22 marca 2021 r., gotówką w kasie Biura Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Agencji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez uczestnika tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na rachunek Wynajmującego.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za wynajem stoiska.
3. Wadium pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
4. W przypadku nie podpisania umowy najmu przez uczestnika, który przetarg wygrał, w terminie 7 dni od daty przetargu, jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

§ 8

1. Organizator przetargu zawiadomi najemcę stoiska o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu w terminie
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie bez zastosowania terminu wypowiedzenia, w przypadku, gdy najemca nie będzie realizował postanowień wynikających z niniejszego ogłoszenia o przetargu.

§ 9

1. Opłata z tytułu najmu wraz z podatkiem VAT ustalona w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na wynajem stoiska, przeprowadzonego dnia 24 marca 2021r., płatna jest w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie Rynek 19 (tel. 32 212 99 99) lub na konto Wydzierżawiającego - Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
2. Rozpoczęcie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
3. Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego.
4. Najemca zobowiązuje się do sprzedaży tylko i wyłącznie asortymentu przedstawionego w zgłoszeniu.
Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wyboru ofert dopuszczonych do przetargu oraz prawo wycofania nieruchomości wystawionych do przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 

dodane: 2021-03-08 12:50:26

Powrót: