• pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA JARMARK OGRODNICZY PODCZAS DAISY DAYS

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w kiermaszu ogrodniczym podczas imprezy „Daisy Days” organizowanej w dniach 19-21 maja 2023r. Warunki przystąpienia do udziału w niniejszym wydarzeniu określa poniższy regulamin.

REGULAMIN UDZIAŁU W JARMARKU OGRODNICZYM PODCZAS DAISY DAYS:

1.  Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.  Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa Daisy Days 2023”.
3.  Termin nadsyłania zgłoszeń: 6.05.2023r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4.  Wybór zgłoszeń: przewidziany w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria to asortyment ogrodniczy (ozdoby, akcesoria, sprzęt ogrodniczy, nasiona, cebulki, kłącza roślin, rośliny przeznaczone do uprawy w domu, nienadające się do wysadzenia na zewnątrz itp.); druga kategoria to produkty regionalne, rękodzieło. Wybór zgłoszeń nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego z tematem imprezy. Weryfikacji podlegać będzie również wygląd stoiska. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5.  Stoisko jest przygotowywane przez wystawcę we własnym zakresie.
6.  Nie będą przyjmowane wnioski zawierające następujący asortyment sprzedaży: drzewa i krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, byliny, rośliny rabatowe – jednoroczne przeznaczone na balkony i tarasy.
7.  Opłata za możliwość wystawienia swoich produktów w okresie 19 - 21 maja 2023r. w godz. 9:00 – 20:00 wnoszona jest jednorazowo i uzależniona jest od metrażu stoiska:
•    stoisko do 6m2     - 600 zł netto –  738 zł brutto     
•    stoisko od 7 do 10m2     - 800 zł netto – 984 zł brutto    
•    stoisko od 11 do 20m2     - 1300 zł netto – 1599 zł brutto
•    stoisko od 21 do 30m2     - 1700 zł netto – 2091 zł brutto
•    stoisko od 31 do 40m2     - 2300 zł netto – 2829 zł brutto
•    wynajęcie powierzchni do 200 m2 w parku pszczyńskim   - 2500 zł netto – 3075 zł brutto.
8.  Wystawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień handlu w wysokości określonej uchwałą nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10.12.2015r., w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Pszczyna.
9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
10.  Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania  któregokolwiek ze zgłoszeń.
11.  Opłat za stoiska należy dokonać przelewem na konto:
- Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub
- w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19;
w terminie do 3 dni od uzyskania pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia, jednakże nie później niż do 12 maja 2023 r.
12.  Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w jarmarku.
13.  Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej: ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna; tel. 32 212 99 99.
 

Organizatorami Daisy Days są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Miejski Zakład Zieleni.
Partnerem technologicznym jest firma Groda.
 

Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa (do pobrania)
Załącznik nr 2: Fotografie oferowanego asortymentu – 3 szt.
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem pozyskanych w celu organizacji Daisy Days danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o.; ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl  
2. Dane osobowe osób składających karty zgłoszeniowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji Daisy Days.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Daisy Days przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w Daisy Days.
6. Dane udostępnione przez Uczestników Daisy Days będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie  niezbędnym w celu właściwej organizacji  i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
10. Dane osobowe zgromadzone na kartach zgłoszeniowych oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora czasu istnienia strony internetowej lub do  cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

dodane: 2023-04-14 10:40:05

Powrót: