• pl

PSZCZYŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY 2023

Od 15 do 17 grudnia 2023r. na rynku po raz kolejny stanie Pszczyński Jarmark Świąteczny. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, które zapewnią wszystkim odwiedzającym świąteczny klimat. Na scenie będą odbywać się koncerty, a dla dzieci przygotowane zostaną ciekawe warsztaty i inne aktywności oraz szopka bożonarodzeniowa. Odbędzie się również tradycyjne spotkanie przy wigilijnej zupie.

Jarmark usytuowany będzie na rynku, a stoiska będzie można znaleźć
w drewnianych stoiskach handlowych oraz namiotach.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania ofert na wynajem drewnianych stoisk handlowych oraz namiotów podczas Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego na pszczyńskim rynku od 15 do 17 grudnia 2023 roku. Oferujemy stoiska ogrzewane przeznaczone na sprzedaż rękodzieła i drobiazgów, w tym kioski drewniane i namioty oraz stoiska nieogrzewane przeznaczone na sprzedaż produktów gastronomicznych, w tym kioski drewniane i namioty. Wszystkie stoiska posiadają dostęp do prądu. Nie ma możliwości dogrzewania stoisk we własnym zakresie. Wystawcy w punktach gastronomicznych zobowiązani są do używania opakowań ekologicznych. Zabrania się stosowania naczyń i opakowań plastikowych.

1. Oferty należy składać na formularzu dostępnym w Biurze Informacji Turystycznej w Pszczynie lub w załączniku.
2. Oferty należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Pszczyński Jarmark Świąteczny 2023 - wynajem stoiska”.
3. Termin nadsyłania ofert: 10.11.2023r. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Wybór oferty: nastąpi w oparciu o kryterium najciekawszego asortymentu, powiązanego ze świętami Bożego Narodzenia, w skład którego wchodzą produkty wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE. Ocenie podlegać będzie również pomysł na świąteczną aranżację stoiska. Najwyżej punktowane będą oferty proponujące asortyment rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5. Sprzedaż alkoholu na stoisku wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia. Przed uzyskaniem zezwolenia Najemca winien uzyskać pisemną zgodę organizatora jarmarku, tj. Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na sprzedaż wyszególnionych alkoholi podczas wydarzenia.
6. Koszt wynajmu stoiska:
- 500 zł netto - kioski drewniane,
- 400 zł netto - namioty.
Dodatkowo pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Potwierdzenie udziału w jarmarku zostanie przesłane do zakwalifikowanych do 16.11.2023r.
10. Opłat za wynajem stoiska należy dokonać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19; do 3 dni od podpisania umowy.
11. Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z wystawienia stoiska.
12. Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej - Rynek 19; 43-200 Pszczyna; tel. 32 212 99 99.

Organizatorami Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Miejski Zakład Zieleni.

Załączniki potwierdzające zgłoszenie:
Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2: Fotografie oferowanego asortymentu - 3 szt.

1. Administratorem pozyskanych w celu organizacji Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200), tel. 32 210 35 65, e-mail: arip@pszczyna.info.pl.  
2. Dane osobowe osób składających formularze zgłoszeniowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji w/w jarmarku.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego, przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w Pszczyńskim Jarmarku Świątecznym.
6. Dane udostępnione przez Uczestników jarmarku będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji  i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom jarmarku.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
10. Dane osobowe zgromadzone w formularzach zgłoszeniowych oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora czasu istnienia strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

dodane: 2023-10-16 12:51:26

Powrót: