• pl

Regulamin Jarmarku

Regulamin Jarmarku Staroci w Pszczynie
 

1. Jarmark Staroci organizowany jest w Pszczynie na rynku.

2. Jarmark odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Od stycznia do marca i od października do grudnia od godz. 9.00 do 17.00, od kwietnia do września od godz. 9.00 do 20.00.

3. Organizatorem jarmarku jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9, zwanym dalej zarządcą. Biuro jarmarku mieści się w Pszczynie w Biurze Informacji Turystycznej, Rynek 19, tel. 32 212 99 99, www.pszczyna.info.pl,
e-mail: bit@pszczyna.info.pl.

4. W sytuacji wprowadzenia przez Radę Ministrów lub władze lokalne aktów prawnych w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uniemożliwiających zorganizowanie jarmarku, impreza zostanie odwołana, o czym organizator powiadomi na stronie www.pszczyna.info.pl.
 
5. Zarządca wprowadza dzienną opłatę za wynajęcie powierzchni pod stoisko handlowe wynoszącą 5,50 zł (w tym 23% VAT) za metr bieżący licząc dłuższy bok stoiska.

6. Zarządca jest upoważniony do pobrania dziennej opłaty targowej w wysokości 4,50 zł za metr bieżący licząc dłuższy bok stoiska, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XVII/174/15 (dostępna w biurze jarmarku).

7. Wyznaczenie miejsc wystawcom przez pracownika biura odbywa się od godz. 7.00.

8. Istnieje możliwość rezerwacji powierzchni handlowych.
a) lokalizację powierzchni handlowych przeznaczonych do rezerwacji przedstawia plan sytuacyjny (dostępny w biurze jarmarku),
b) rezerwacji można dokonać w biurze jarmarku maksymalnie na sześć kolejnych miesięcy,
c) przedłużenia rezerwacji można dokonać najpóźniej na jarmarku, do którego obowiązuje opłacona rezerwacja,   
d) zarezerwowane stanowisko należy zająć w dniu jarmarku do godz. 9.00,
e) niezajęcie stanowiska do godz. 9.00 upoważnia pracownika biura jarmarku do dysponowania tym stanowiskiem,  
f) opłatę za rezerwację stanowiska wpłaca się w kasie biura jarmarku,
g) opłata za rezerwację stanowiska wynosi:
- 2 m x 1,5 m - 15 zł brutto
- 4,5 m x 1,5 m - 25 zł brutto
- 7 m x 1,5 m - 35 zł brutto
h) opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wystawca zrezygnuje z udziału w jarmarku,
i) rezerwacji nie można odstąpić osobom trzecim,
j) potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest dowód wpłaty, który należy okazać inkasentowi,
k) opłata za rezerwację stanowiska handlowego nie zwalnia od obowiązku uiszczenia dziennej opłaty targowej, określonej w punkcie 7 Regulaminu oraz dziennej opłaty za wynajęcie powierzchni, określonej w punkcie 8 Regulaminu,
l) organizator jarmarku może z ważnych powodów odmówić prawa do rezerwacji.

9. Udział w jarmarku staroci jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć, filmów - z wizerunkiem wystawców - wykonanych podczas „Jarmarku staroci” do celów prasowych, reklamowych, promocyjnych i dokumentujących działalność Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

10. Wjazd pojazdami na rynek odbywa się zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.
a) Wjazd na rynek dozwolony jest od godz. 6.00 wyłącznie z kartą parkingową na czas montażu i demontażu stoiska, zezwalającą na ograniczony postój w strefie płatnego parkowania na terenie starówki oraz śródmieścia do 40 minut, którą każdorazowo należy odebrać w biurze jarmarku.
b) Wystawcy, którzy ustawią swoje stoisko poza miejscem wyznaczonym przez organizatora lub nie zastosują się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym,  mogą zostać ukarani przez służby porządkowe.    

11. Wystawcy i handlowcy zobowiązani są do handlu asortymentem zgodnym z charakterem jarmarku. Zabrania się handlu artykułami spożywczymi, alkoholem, lekami, bronią, materiałami palnymi oraz wybuchowymi, nową odzieżą, współczesnymi zabawkami, przedmiotami fabrycznie nowymi, nieprzedstawiającymi wartości kolekcjonerskiej, przedmiotami propagującymi faszystowski lub inny ustrój totalitarny, tytoniem i innymi używkami.

12. Prawo do udziału w jarmarku tracą osoby, które naruszają regulamin jarmarku.

13. Wystawcy i handlowcy zobowiązani są do zachowania porządku podczas jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu na koszt własny.

14. Organizator jarmarku zabrania wykorzystywania elementów infrastruktury, takich jak ławki, stojaki rowerowe oraz ogrodzenia przy ulicy Basztowej i Wojska Polskiego do ekspozycji towaru.

15. Uczestnicy jarmarku są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych.

16. Zajęcie stanowiska handlowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

17. W czasie trwania jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych oraz w kwestiach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

18. Administratorem pozyskanych - w celu organizacji jarmarku staroci - danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl.
18/a Dane osobowe wystawców jarmarku staroci przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji „Jarmarku staroci” na pszczyńskim rynku.
18/b Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
18/c W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu umożliwienia wystawienia stoiska podczas „Jarmarku staroci’ przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
18/d Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do możliwości wystawienia stoiska podczas „Jarmarku staroci” organizowanego na pszczyńskim rynku.
18/e Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.
18/f Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
18/g Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
18/h Dane osobowe zgromadzone na planach sytuacyjnych i listach wystawców oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora do czasu istnienia strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

Agencja Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej

Przejdź do: