• pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


1) Mobilna sprzedaż lodów prowadzona będzie na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 10 czerwca 2021r. do 30 września 2021r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 8 czerwca 2021 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 8 czerwca 2021 r. do godz. 10.00.
7) Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie wygląd i estetyka pojazdu służącego do sprzedaży lodów.
Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b) etap II: przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.


                                 Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
                                                                                          Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA PROWADZENIE MOBILNEJ SPRZEDAŻY (ROWER/RIKSZA) LODÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W PSZCZYNIE

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie


 § 1


1. Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest wybranie przedsiębiorcy prowadzącego mobilną sprzedaż lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie (jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1do ogłoszenia o przetargu) oraz uzyskanie najkorzystniejszej kwoty.
2. Mobilna sprzedaż prowadzona będzie z pojazdu typu rower/riksza.
3. Cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wynosi 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie Rynek 19 (tel. 32 212 99 99) lub na konto Agencji - Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001,  na podstawie wystawionej faktury.


§ 2


1. Osoba ubiegająca się o możliwość prowadzenia mobilnej sprzedaży powinna spełniać niżej wymienione warunki dla dopuszczenia do udziału w przetargu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- oświadczenie uczestnika o treści zgodnej z udostępnionym wzorem.
b) Wnieść wadium w wymaganej wysokości.


§ 3


1. Wymaga się przedstawienia następujących dokumentów:
- zdjęcia pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów należącego do oferenta,
- oświadczenia uczestnika wg określonego wzoru,
- dowodu wpłaty wadium,
- pozostałych dokumentów wymienionych w paragrafie 2.
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w paragrafie 2, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez uczestnika za zgodność z oryginałem. Dodatkowo dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Agencja może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez uczestnika kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Agencja nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.


§ 4


1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim.
2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) lodów na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 8 czerwca 2021r. do godz. 10.00.
3. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie wygląd i estetyka pojazdu służącego do sprzedaży lodów.
Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b) etap II: otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.


§ 5


1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za prowadzenie mobilnej sprzedaży lodów co najmniej cenę wywoławczą.
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej.


§ 6
Etap II


1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny (licytację).
2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi uczestnictwa w II etapie przetargu.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny wynoszącej 500,00 zł (netto) za jeden miesiąc.
6. Ustala się wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 10 zł. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę i ogłasza dane uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę za jedno urządzenie (rower/riksza).


§ 7


1. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł najpóźniej do dnia 8 czerwca 2021r. gotówką w siedzibie Spółki w Pszczynie przy
ul. 3 Maja 9 lub na konto Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Agencji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez uczestnika tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na rachunek Spółki.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty za prowadzenie mobilnej sprzedaży lodów.
3. Wadium pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką na konto wskazane przez oferenta.
4. W przypadku nie podpisania umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, w terminie 7 dni od daty przetargu, jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


§ 8


1. Organizator przetargu zawiadomi oferenta o miejscu i terminie zawarcia umowy w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
3. Agencja zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie bez zastosowania terminu wypowiedzenia, w przypadku, gdy oferent nie będzie realizował postanowień wynikających z niniejszego ogłoszenia o przetargu.


§ 9


1. Opłata z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży lodów wraz z podatkiem VAT ustalona w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na wyżej wymienioną działalność, przeprowadzonego dnia 9 czerwca 2021r. płatna jest w kasie Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie Rynek 19 (tel. 32 212 99 99) lub na konto Agencji - Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
2. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
3. Oferent nie może zmienić sposobu prowadzenia sprzedaży bez zgody Agencji.
4. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.


                                                                                Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

dodane: 2021-05-25 15:30:48

Powrót: