• pl

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym dwuetapowym
na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy
Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim


1)    Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym-dwuetapowym na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) wraz z ogródkami restauracyjnymi znajdującymi się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 671/63 obręb Pszczyna. Teren ogródków kawiarnianych ograniczony jest od strony południowej i zachodniej, tj. od strony Pokazowej Zagrody Żubrów – płotem deskowanym oraz od strony północnej, tj. głównej alei parkowej – krawężnikiem kończącym drewniany niezadaszony taras. Ww. obiekt zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej zarówno w lokalu jak i w sezonowych ogródkach (przestrzeń do zagospodarowania) z dopuszczeniem do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Nieruchomość przeznaczona do najmu stanowi część Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Wynajmujący zastrzega prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wynajmujący nie dopuszcza do sprzedaży na terenie dzierżawionym balonów, wiatraczków oraz szeroko rozumianego asortymentu targowiskowego i pamiątek, stosowania maszyn vendingowych.
2)    Oferenci zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
•    koncepcji zagospodarowania przedmiotu najmu, w tym proponowaną aranżację wnętrza lokalu, terenu ogródków kawiarnianych wraz z sezonową zielenią dopasowaną do profilu substancji Zabytkowego Parku w Pszczynie;
koncepcja zagospodarowania terenu winna być spójna z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie rynku pszczyńskiego
(tj. zadaszenie przestrzeni ogródków sezonowych jedynie kwadratowymi parasolami w jednakowej kolorystyce écru. Informacja reklamowa dotycząca np. browaru czy dzierżawcy dopuszczalna jedynie na lambrekinie parasola);
•    wzoru mebli kawiarnianych - wyłącza się zestawy składanych tzw. „mebli piwnych”;
•    przedstawienia profilu programowego lokalu zawierającego wskazanie, jakiego rodzaju działalność stałą ma zamiar się prowadzić, przedstawienie oferowanego menu oraz jakiego rodzaju wydarzenia mają być realizowane (z wyłączeniem imprez motorowych i samochodowych, dyskotek i innych nocnych imprez tanecznych - niedopuszczanych przez wynajmującego) w połączeniu z planowanymi wydarzeniami kulturalnymi planowanymi w Pszczynie poprzez Gminę Pszczyna oraz instytucje kulturalne i artystyczne;
•    w ofercie programowej należy wskazać cele i adresatów działalności aktywizującej;
•    program powinien zostać przedstawiony w formie opisu profilu działania oraz załączonego kalendarza wydarzeń na rok 2021;
•    oferent powinien także przedstawić plan działań marketingowych na dwa pierwsze lata działalności.
3)    Dzierżawca przeprowadzi wizję lokalną dla zainteresowanych oferentów
w celu przedstawienia stanu lokalu oraz infrastruktury po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizji z każdym zainteresowanym podmiotem indywidualnie. Zgłoszenie chęci odbycia wizji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pszczyna.info.pl do dnia 5 maja 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię oraz nazwisko przedstawiciela oraz numer kontaktowy.
4)    Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalno-oświatowej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów).
5)    Umowa najmu podpisana zostanie na okres pięciu lat.
6)    Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy obiektu za 1 miesiąc wynosi
2000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
7)    Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a)    dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
b)    złożą oświadczenie uczestnika przetargu na dzierżawę obiektu;
c)    wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł do dnia 7 maja 2021r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub gotówką w kasie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna.
8)    Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny,  nieograniczony, dwuetapowy na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna w terminie do 7  maja 2021r., do godz. 12:00.
9)    Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a)    etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie atrakcyjność koncepcji aranżacji lokalu wraz z zagospodarowaniem ogródków kawiarnianych, proponowane menu oraz ogólna atrakcyjność profilu oferowanej działalności. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b)    etap II:  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku,  o godz. 10:00 na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów.
10)    Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
11)    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna,  tel. 32 210 35 65 oraz Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna, tel. 32 447 05 03.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty pobrać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".

Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65, e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.
a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 

dodane: 2021-04-23 15:09:35 czytaj więcej

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "Dzika Promenada"

Jak tylko pogoda zacznie nam sprzyjać, wszystkich spragnionych kontaktu z przyrodą chcemy zaprosić na szlak edukacyjno – przyrodniczy biegnący na terenie „Dzikiej Promenady”.
Przygotowano tam dwie pętle oznakowanej ścieżki:
• zielona trasa „Tropem żubra” o długości 3,7 km
• czarna trasa „Cyranka” o długości 7,2 km


Obie ścieżki można rozpocząć tuż za bramą wejściową do parku od strony ul. Żorskiej. Na trasach znajdziemy tablice edukacyjne, z których dowiemy się, czym charakteryzuje się ekosystem danego obszaru oraz jakie pomniki przyrody i różnorodne formy świata roślinnego i zwierzęcego możemy po drodze napotkać. Ponadto ścieżki przebiegają w pobliżu miejsc pamięci związanych z lokalną historią, co jest ich nieocenionym walorem.


Początkowo obie ścieżki biegną razem w stronę Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, cmentarza wojennego „Pod Trzema Dębami” i dalej malowniczą aleją wysadzoną sosnami. Po skręcie z alejki na ścieżce napotkamy pomnik harcerzy. Stamtąd leśna ścieżka dociera do alejki nad Młynówką, gdzie zielona i czarna trasa się rozdzielają. Szlak zielony prowadzi w kierunku Leśnej promenady, czarnym zaś dojdziemy do stawu Cyranka, dalej do Łąckiej Grobli, a następnie wracamy do początku trasy Bulwarem nad Pszczynką.
Ścieżki prowadzą przez malownicze tereny leśne i wilgotne śródleśne łąki, na których szata roślinna rozwija się niezwykle bujnie. Średni wiek drzewostanów, które możemy tu napotkać wynosi około 90 lat. Ale zdarzają się również potężne, majestatyczne dęby, których wiek przekracza 200 lat.
Zachęcamy do wycieczek pieszo-rowerowych „Dziką Promenadą”.

dodane: 2021-04-20 10:51:33

"Pomyśl i nie śmieć" - sprzątanie obrzeży Jeziora Goczałkowickiego

dodane: 2021-04-15 09:16:44

"Usiądź. popatrz, posłuchaj" - podcasty Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Muzeum Zamkowe przygotowało kanał na Youtube, gdzie będzie można posłuchać kolejnych odcinków opowieści o codziennym życiu i zwyczajach dawnych mieszkańców zamku oraz ciekawostek dotyczących bogatej kolekcji Muzeum.
15 kwietnia pojawi się pierwszy podcast pt. "Wojciech Kossak w Kwaterze Głównej w Pszczynie".
Zapraszamy

dodane: 2021-04-15 09:12:12

Akcja krwiodastwa w ramach "Motoserca"

Co roku w kwietniu na pszczyńskim rynku gościło Motoserce. Pandemia sprawiła, że podobnie, jak w roku ubiegłym, koncerty i pokazy się nie odbędą, ale to, co jest najważniejszą ideą Motoserca, czyli akcja oddawania krwi pozostaje i można się do niej przyłączyć - do czego serdecznie zachęcamy.
Każdy, kto weźmie w niej udział i odda krew - na hasło "Motoserce" otrzyma pamiątkowy zestaw upominków.
Zbiórka krwi będzie miała miejsce w pszczyńskim oddziale RCKiK przy ul. Bednorza 12.
Krew na hasło "MOTOSERCE" oddajemy w dniach:
19-21 kwietnia (pon-śr)
26-28 kwietnia (pon-śr).
Warto również wspomnieć, że to już 10 edycja Motoserca w Pszczynie. Z tej okazji na pszczyńskim rynku można zobaczyć wystawę podsumowującą dotychczasowe edycje.

dodane: 2021-04-15 09:06:52

Kolejny numer kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej

Wiosenny nr kwartalnika "Strony Ziemi Pszczyńskiej" można już znaleźć w naszym Biurze Informacji Turystycznej.
Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.30 - 15.30.
 

dodane: 2021-04-07 12:42:57

Życzenia Wielkanocne

dodane: 2021-04-02 10:32:05

Święta Wielkanocne w Pszczynie - godziny otwarcia obiektów

Biuro Informacji Turystycznej:

3.04 (Wielka Sobota) - 8:30–14:00,
4.04 (Wielkanoc) - nieczynne,
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - nieczynne.

Pokazowa Zagroda Żubrów:

3.04 (Wielka Sobota) - 9:00–14:00,
4.04 (Wielkanoc) - nieczynne,
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - 9:00-19:00.

Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej":

3.04 (Wielka Sobota) - 10:00–14:00,
4.04 (Wielkanoc) - nieczynne,
5.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - 10:00-18:00.

W związku z obowiązującymi zarządzeniami Muzeum Zamkowe, Stajnie Książęce, Muzeum Prasy Śląskiej oraz Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w dalszym ciągu pozostają zamknięte.

dodane: 2021-04-02 10:29:58

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 24 marca 2021 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Informacja o wyniku w przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie organizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbył się 24 marca 2021 r. w miejscu położenia  stoisk, na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie, zakończył się następująco:


Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 7

Oferent 1:
Anna Kalata Wyroby Regionalne
Krauszów 61
34-471 Ludźmierz

Oferent 2:
Coffee Wolf Wojciech Wilkosz
ul. Stawowa 21
43-227 Góra

Oferent 3:
Krystyna Kieloch
ul. Łowiecka 8/5
43-200 Pszczyna

Oferent 4:
Danuta Saguła Handel Obwoźny
34-471 Długopole 63

Oferent 5:
Jacek Saguła
34-404 Lasek 148

Oferent 6:
Bartłomiej Madeja
ul. Dębowa 22/9
43-225 Wola

Oferent 7:
Janusz Wrona
ul. Srebrna 5
43-200 Pszczyna


Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano oferty:
1.    Wyroby Regionalne Anna Kalata – 1 stoisko – kwota (netto) 630,00 zł;
2.    Coffee Wolf Wojciech Wilkosz – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
3.    Krystyna Kieloch – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
4.    Danuta Saguła Handel Obwoźny – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
5.    Jacek Saguła – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
6.    Bartłomiej Madeja – 1 stoisko – kwota (netto) 400,00 zł;
7.    Janusz Wrona – 1 stoisko – kwota (netto) 400 zł;   

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

dodane: 2021-03-24 13:34:20

Informacja zamawiającego dot. opublikowanego przetargu

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO


Stosownie do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji na wynajem stoisk usytuowanych w zabytkowym parku w Pszczynie opublikowanego na stronie www.bip.pszczyna.pl w dniu 8 marca 2021r., dokonujemy zmiany pkt. 1 ogłoszenia o przetargu oraz § 1 pkt. 2 regulaminu przetargu w następującym zakresie:


Przed zmianą:


Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Na stoisku nie dopuszcza się sprzedaży balonów.


Po zmianie pkt.1 ogłoszenia o przetargu oraz § 1 pkt. 2 regulaminu przetargu przyjmują brzmienie:


Stoiska zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Dopuszcza się do sprzedaży wyłącznie następujący asortyment: rękodzieło, pamiątki związane z Pszczyną, wyprodukowane w Polsce lub w krajach UE, mała gastronomia (kawa, herbata, czekolada, naturalne soki, lokalne wyroby, itp.). Do 31.08.2021r. dopuszcza się sprzedaż balonów na 1 stojaku do 10 szt.


Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji

dodane: 2021-03-16 14:12:00