• pl

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku
w Pszczynie

 

1) Mobilna sprzedaż kawy prowadzona będzie  na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie. Obszar, po którym może poruszać się pojazd (rower/riksza), jest zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Umowa zawarta zostanie na czas od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.
3) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
4) Początkowa cena wywoławcza z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy wynosi 600,00 zł (netto) za jeden miesiąc. W okresie od 1.04.2023r. do 31.03.2024r. wylicytowana kwota zostanie odpowiednio zwiększona o współczynnik inflacji za rok 2022 podany przez GUS. Za okres od 1.11.2022r. do 28.02.2023 r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc, a za okres oraz od 1.11.2023r. do 28.02.2024r. opłata będzie wynosić 50% wylicytowanej kwoty za jeden miesiąc odpowiednio zwiększonej o współczynnik inflacji. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanego prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy płatna będzie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
5) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia wraz ze zdjęciem pojazdu przeznaczonego do prowadzenia mobilnej sprzedaży kawy na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 600 zł do dnia 17 marca 2022 r. gotówką w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. 3 Maja 9 lub przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
6) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na prowadzenie mobilnej sprzedaży (rower/riksza) kawy na Starym Mieście i na terenie zabytkowego parku w Pszczynie” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9 w terminie do 17 marca 2022 r. do godz. 9.45.
7) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
8) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez oferenta. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu gotówką lub na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
9) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna,
tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".


Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 

dodane: 2022-03-02 12:33:50 czytaj więcej

Ankieta dotycząca parku kulturowego w Pszczynie

Gmina Pszczyna rozpoczęła przygotowania do utworzenia parku kulturowego.
Park kulturowy to jedna z form ochrony dziedzictwa, która pozwala zachować walory miejsc wyróżniających się krajobrazem kulturowym.
Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii nt. utworzenia parku kulturowego w ankiecie, którą można wypełnić:

  • w naszym biurze (Rynek 19);
  • we wszystkich siedzibach Urzędu Miejskiego (Rynek 2, ul. Piastowska 24 - Referat Promocji, ul. 3 Maja 11 - Referat ds. Jakości Powietrza, ul. Dworcowa 30 - Wydziały: Polityki Społecznej, Ochrony Środowiska);
  • w Pokazowej Zagrodzie Żubrów (ul. Żorska 5);
  • w Skansenie - Zagroda Wsi Pszczyńskiej (ul. Parkowa 20);
  • w Muzeum Prasy Śląskiej (ul. Piastowska 26);
  • oraz on-line pod linkiem: forms.gle/oLSxjVXgnemEYwyj8

Szczegóły dotyczące parku kulturowego i jego założeń można przeczytać na stronie: http://www.pszczyna.pl/.../W-Pszczynie-powstanie.../idn:2757

dodane: 2022-02-16 11:55:46

Poezja i muzyka pod "13-tką"

"ODKRYJEMY MIŁOŚĆ NIEZNANĄ" czyli literacko - muzyczne spotkanie o miłości w Pszczyńskim Centrum Kultury.

Zapraszamy

dodane: 2022-02-09 13:55:13

Kolejna edycja Jarmarku Staroci

W najbliższą niedzielę 13 lutego 2022r. na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 17.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Rynek 19, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2022-02-09 13:50:13

Ferie w pszczyńskim skansenie

dodane: 2022-02-04 15:45:05

Koncert operetkowy w Pszczyńskim Centrum Kultury

dodane: 2022-01-27 15:26:36

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

dodane: 2022-01-21 10:26:42

Noworoczny Turniej Badmintona

dodane: 2022-01-21 10:25:32

Przedstawienie jasełkowe w Pszczyńskim Centrum Kultury

Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Pracownicy Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie zapraszają na jasełka pt. "Orszak Królewski w drodze do Betlejem".
Przedstawienie odbędzie się w najbliższy piątek 21 stycznia o 18.00 w Pszczyńskim Centrum Kultury.
Wstęp bezpłatny ale tylko ze specjalnymi wejściówkami, które odebrać można z PCKulu lub w ośrodku.

dodane: 2022-01-18 14:04:31

Pierwszy w nowym roku Jarmark Staroci

W niedzielę (9 stycznia 2022 r.) zapraszamy na pierwszy w tym roku Jarmark Staroci, który odbędzie się na pszczyńskim rynku. Jarmark organizowany jest przez Burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 17.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Rynek 19, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2022-01-05 13:27:00