• pl

Aktualności

Studium muzealne

dodane: 2016-04-27 15:20:27

II Pszczyński Weekend Kryminalny

W weekend 23-24 kwietnia w Pszczynie zapanuje literatura kryminalna. Klub Miłośników Powieści Kryminalnych "Pod Lupą" działający przy STowarzyszeniu ARTystycznym "take tam...", Urząd Miejski w Pszczynie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają na drugą edycję imprezy.

Wydarzenie rozpoczną sobotnie konkursy (oratorski, czytelniczy oraz na lekcję języka polskiego) dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zwieńczeniem sobotnich wydarzeń będzie wykład dra hab. Mariana Małeckiego pt.: „Proces karny przez wieki” w godzinach 16.00-17.15 wygłoszony zostanie w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

dodane: 2016-04-22 10:18:25 czytaj więcej

W skansenie postawią moika

Początek ludowej wiosny w Skansenie to okazja do przypomnienia nieco zapomnianego na śląskich wsiach zwyczaju - stawiania moika.
Moik to nic innego jak udekorowany pal wbijany w ziemię symbolizujący przyjście wiosny, płodność, zdrowie czy życie. Na przełomie kwietnia i maja stawiano go w centralnym miejscu wsi świętując przy okazji nadejście ciepłych dni.

Nie inaczej będzie w pszczyńskim Skansenie, gdzie 30 kwietnia również postawiony zostanie moik. Występy zapowiedziały także zespoły regionalne - "Pszczyna" oraz "Beskyd" z czeskiego miasta Zubri. Oba zespoły swoimi występami nawiążą do tradycji stawiania moika.

W programie:
14:00 Zespół Regionalny "Pszczyna" z występem pt. "Moik na ziemi pszczyńskiej"
15:00 warsztaty rękodzieła dla dzieci, strojenie i stawianie moika
16:00 Valašský soubor písní a tanců Beskyd (zespół Beskyd z czeskiego miasta Zubri) z występem pt. "Stawianie moja"

Zapraszamy!

dodane: 2016-04-19 11:22:38

XIV bieg "W Parku"

dodane: 2016-04-19 10:18:52

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 18 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O  WYNIKU PRZETARGU

w przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – wypożyczalnia rowerów organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

Przetarg pisemny nieograniczony, który odbył się 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – wypożyczalnia rowerów, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 2

Oferta 1

 

Oferent:

„Kangury”

Joanna Zabłocka

Ul. Dębowa 24/9

43-225 Wola

 

Kwota (netto):  1500,00 zł

Oferta 2

 

Oferent:

Wypożyczalnia pojazdów rowerowych „Duet”

Teresa Niemeczek

Ul. Baranowicka 43

43-430 Ochaby Wielkie

 

Kwota (netto): 2010,00 zł

Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

 

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:

Wypożyczalnia pojazdów rowerowych „Duet” – kwota (netto) – 2010,00 zł

 

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

Ziemi PszczyńskiejSp.z o.o.

dodane: 2016-04-18 12:09:21

Informacja o wyniku przetargu

Pszczyna, 18 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O  WYNIKU PRZETARGU

w przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – dmuchańce organizowanego przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

Przetarg pisemny nieograniczony, który odbył się 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (Pszczyna, ul. 3 Maja 9), na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – dmuchańce, zakończył się następująco:

Liczba ofert, które wpłynęły w przetargu: 2

Oferta 1

 

Oferent:

„Kangury”

Joanna Zabłocka

Ul. Dębowa 24/9

43-225 Wola

 

Kwota (netto):  1500,00 zł

Oferta 2

 

Oferent:

Janusz Wrona

Ul. Srebrna 5

43-200 Pszczyna

 

 

Kwota (netto): 1050,00 zł

Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

 

Wynik przetargu:

W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę:

„Kangury” Joanna Zabłocka – kwota (netto): 1500,00 zł

 

 

Jacek Patyk

prezes zarządu

Agencji Rozwoju i Promocji

Ziemi PszczyńskiejSp.z o.o.

dodane: 2016-04-18 12:07:03

Jarmark Staroci w Pszczynie

W najbliższą niedzielę (10 kwietnia) na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2016-04-10 09:14:52

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą

Szczegółowy plan spotkań - www.moris.pszczyna.pl/aktualnosci/a1136,pszczynskie-spotkania-z-przygoda

dodane: 2016-04-08 12:52:49

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego


1)Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.


2)Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x4 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.


3)Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie plenerowej wypożyczalni pojazdów rowerowych”


4)Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2016 r.


5)Wywoławcza kwota opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 1.000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2016r.


6)Ofertę na wydzierżawienie nieruchomości należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x4 m kw.” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 14 kwietnia 2016 r., do godz. 9:00.

Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem umowy dzierżawy i jego akceptacji; proponowaną wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wyrażoną w kwocie netto, płatną jednorazowo do dnia 15 maja 2016r.; nr działki, powierzchnię do wydzierżawienia oraz miejscowość, w której jest położona; sposób zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej i opisowej; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu; podpis oferenta; kopię dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.


7)Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 9:20 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Część niejawna odbędzie się bezpośrednio po części jawnej. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uznane zostaną za równorzędne.


8)Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2016r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Kopię dowodu wpłaty wadium należy zamieścić w kopercie z ofertą dotyczącą w/w przetargu.


9)Umowę uważa się za zwartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Projekt umowy dzierżawy stanowiący załącznik nr.2 niniejszego ogłoszenia jest dostępny w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.


10)Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

 

REGULAMIN PRZETARGU:

dodane: 2016-03-29 13:09:28 czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego


1)Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.


2)Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x5 m kw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.


3)Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie rekreacyjnego urządzenia dmuchanego (tzw. dmuchańce)”.


4)Nieruchomość wydzierżawiona będzie od 1 maja do 30 września 2016 r.


5)Wywoławcza kwota opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 1.000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie do dnia 15 maja 2016r.


6)Ofertę na wydzierżawienie nieruchomości należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x5 m kw.” w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9  w terminie do 14 kwietnia 2016 r., do godz. 9:00.

Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń; oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem umowy dzierżawy i jego akceptacji; proponowaną wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wyrażoną w kwocie netto, płatną jednorazowo do dnia 15 maja 2016r.; nr działki, powierzchnię do wydzierżawienia oraz miejscowość, w której jest położona; sposób zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej i opisowej; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu; podpis oferenta; kopię dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.


7)Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 9:15 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Część niejawna odbędzie się bezpośrednio po części jawnej. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uznane zostaną za równorzędne.


8)Wadium w wysokości 500zł należy wpłacić do dnia 13 kwietnia 2016r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001. Kopię dowodu wpłaty wadium należy zamieścić w kopercie z ofertą dotyczącą w/w przetargu.


9)Umowę uważa się za zwartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się, bez usprawiedliwienia, od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Projekt umowy dzierżawy stanowiący załącznik nr.2 niniejszego ogłoszenia jest dostępny w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9.


10)Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65

 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZETARGU:

dodane: 2016-03-29 12:42:38 czytaj więcej