• pl

Aktualności

Filmowa majówka na pszczyńskim rynku

dodane: 2021-05-11 10:42:28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego

1) Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KA1P/00033953/2.
2) Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1088/38 km 9 d.11 obr. Pszczyna o pow. 5x4 mkw., jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
3) Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową z przeznaczeniem pod „usytuowanie plenerowej wypożyczalni pojazdów rowerowych typu gokart z napędem własnym na pedały”.  
4) Nieruchomość wydzierżawiona będzie w okresach: od 28 maja do 30 września 2021 r. oraz od 1 maja do 30 września 2022 r.
5) Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe jest pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa (Rozporządzenie Rady Ministrów).
6) Początkowa cena wywoławcza z tytułu dzierżawy wynosi 2 500,00 zł (netto) za pierwszy rok, tj. 28 maja 2021 r. - 30 września 2021 r. Kwota za drugi rok, tj. 1 maja 2022 r. - 30 września 2022 r. zostanie powiększona o współczynnik inflacji. Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23%. Opłata z tytułu wylicytowanej dzierżawy płatna będzie do dnia 15 czerwca  2021 r. za okres 28 maja 2021 r. - 30 września 2021 r. oraz do dnia 15 maja 2022 r. za okres 1 maja 2022 r. - 30 września 2022 r.
7) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
b) wpłacą wadium w wysokości 500 zł do dnia 24 maja 2021r. przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
8) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości położonej w Pszczynie, obejmującej część zabytkowego parku pszczyńskiego – 5x4 m kw.”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Pszczyna, ul. 3 Maja 9 w terminie do 24 maja 2021 r. do godz. 9:45.
9) Przetarg ustny odbędzie się w dniu 24 maja  2021 r., o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., Pszczyna, ul. 3 Maja 9. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych.
10) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez dzierżawcę. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia od podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
11) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 99 99.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".

Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65
 e-mail: arip@pszczyna.info.pl  
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia
 o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
                                                                  Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.


 

dodane: 2021-05-10 14:22:23 czytaj więcej

13. NOCNA KSIĄŻĘCA GRA MIEJSKA W PSZCZYNIE

W sobotę 15 maja br. w Pszczynie po raz trzynasty odbędzie się Nocna Książęca Gra Miejska. Będzie to edycja wyjątkowa, bo na żywo i w terenie. Decyzja o organizacji gry w takiej formie została podjęta po niedawnym ogłoszeniu harmonogramu luzowania obostrzeń. Nie zapomniano jednak o trwającej pandemii, dlatego gra zostanie zorganizowana z zachowaniem obowiązujących aktualnie zasad bezpieczeństwa.

Na żywo ale bezpiecznie

W grze będzie mogło wziąć udział maksymalnie 112 osób, które dokonają wcześniejszej rezerwacji miejsc. Drużyny, liczące od 2 do 5 osób, będą rozpoczynać zabawę w turach, o różnych godzinach. W każdej turze będzie nie więcej niż 16 osób. Pierwsza tura wyruszy na trasę o 18.00, a kolejne co 30 minut, aż do 21.00.

Trasa obejmie obszar od Skansenu – Zagrody Wsi Pszczyńskiej aż po Staw Cyranka, czyli będzie to dość wymagający spacer. Zadania na trasie będą bezobsługowe, bez udziału aktorów i animatorów. Nie będzie również wspólnego zakończenia gry.

W tym roku wydłużono mocno limit czasu na wykonanie zadań (za wyjątkiem Skansenu, który będzie otwarty dla graczy tylko do 23.00). Nie będzie też rywalizacji o nagrodę główną lecz w zamian miłe upominki dla wszystkich. Organizatorzy chcą, aby każda drużyna mogła spokojnie rozkoszować się tym, co przygotowano w różnych pięknych zakątkach Pszczyny.

Stary Książę

Bohaterem tegorocznej gry będzie najdłużej panujący w rodzinie Hochbergów książę Jan Henryk XI von Pless, który przez 52 lata swoich rządów ogromnie rozwinął swoje dobra. Był to człowiek wielu talentów. Był świetnym gospodarzem, zdolnym biznesmenem i managerem. Rozwijał i modernizował na swoich ziemiach rolnictwo i leśnictwo. To on sprowadził żubry na ziemię pszczyńską. Otwierał kopalnie, huty, budował linie kolejowe i wyniósł na szczyt browar w Tychach. Do tego był odważnym wojakiem, pełnym pasji miłośnikiem i hodowcą koni, projektantem liberii dla służących oraz twórcą używanego do dziś myśliwskiego instrumentu sygnałowego. Miał szóstkę dzieci, ale najbardziej znany jest jego syn, Jan Henryk XV Hochberg, który pojął za żonę słynną księżną Daisy.

Podczas gry drużyny wyposażone w smartfony będą przemierzać nocną Pszczynę tropem miejsc, które są związane z historią Starego Księcia. W każdym z miejsc znajdą link do odsłuchania ciekawej historii oraz zadanie lub zagadkę. Rozwiązania będzie można wysłać bez pośpiechu, ale nie później, niż do godziny 1 w nocy. Drużyny, które podadzą co najmniej połowę prawidłowych odpowiedzi mogą liczyć na drobną nagrodę, która będzie do odebrania w ustalonym terminie w Biurze Informacji Turystycznej na pszczyńskim Rynku. Natomiast dla wszystkich uczestników przygotowano niespodzianki, które zostaną rozdane przy starcie gry.

Jak wziąć udział w grze

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia, w grze będzie mogło wziąć udział nie więcej niż 112 osób w drużynach od 2 do 5 osób, gdzie co najmniej jedna osoba jest pełnoletnia.
Starty kolejnych tur, po maksymalnie 16 osób w każdej, przewidziane są o: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 i 21.00. Udział w grze jest bezpłatny, ale wymaga internetowej rezerwacji miejsc.

Rezerwacja miejsc

Rezerwacja miejsc otworzy się 10 maja o godzinie 20.00 na stronie gra.pszczyna.pl/ i potrwa do wyczerpania miejsc. Żeby dokonać rezerwacji miejsc należy wypełnić formularz.
Jeśli w danym momencie miejsc w rezerwacji internetowej już nie ma, organizatorzy radzą zaglądać regularnie na stronę rezerwacji, szczególnie bliżej piątku 14 maja, bo ewentualne rezygnacje zgłoszone przez zespoły z wcześniejszymi rezerwacjami spowodują powrót wolnych miejsc do puli.

Jak przygotować się do udziału w grze

Do udziału w imprezie nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza. Ważniejsza jest ciekawość, spryt i spostrzegawczość oraz poczucie humoru.
Gra odbywa się w plenerze i wymaga sporo chodzenia, warto więc zadbać o wygodny strój i obuwie oraz coś przeciwdeszczowego. Po zmroku przyda się latarka. Dobrze jest mieć także coś do picia i jedzenia oraz podstawową apteczkę. Do gry w tym roku niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu. Najlepiej zadbać również o powerbank, na wypadek gdyby telefon miał się rozładować na trasie, bo uniemożliwi to ukończenie gry.

Zgodnie z wieloletnią tradycją organizatorzy zachęcają też do przebierania się w stylu retro, choć w tym roku wyjątkowo nie będzie to premiowane punktami.

Organizatorami gry są: Urząd Miejski w Pszczynie i Pszczyńskie Centrum Kultury, a producentem wykonawczym firma Silesia Events. Partnerem Gry jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o.

dodane: 2021-05-06 15:33:15

Ruszył Pszczyński Rower Miejski

Od 30 kwietnia można już wypożyczać rowery zlokalizowane, jak do tej pory, w 8 stacjach:

1. na pszczyńskim rynku,

2. na Placu Zwycięstwa i Wolności,

3. na osiedlu Stara Wieś,

4. na osiedlu Daszyńskiego,

5. na osiedlu Piastów,

6. przy Ośrodku Sportów Wodnych w Łące,

7. przed koroną zapory w Goczałkowicach,

8. przy starym dworcu kolejowym Goczałkowice-Zdrój.

 

W tym roku pojawiły się 2 nowości. Pierwszą z nich jest blokada O-lock, czyli nowy system zamykania rowerów umieszczony na tylnym kole. Stojaki na stacji będą służyły tylko jako oparcie dla rowerów. Kolejna nowość to funkcja w aplikacji - "Postój", która pozwoli na zamknięcie blokady bez zwrotu roweru.
Szczegóły i nowy regulamin dostępne na stronie: pszczynskirower.pl

dodane: 2021-05-01 11:41:40

Godziny otwarcia Biura Informacji Turystycznej w maju

Uprzejmie informujemy, że Biuro Informacji Turystycznej w maju otwarte będzie w następujących godzinach:
1 maja - 8:30-15:30,
2-3 maja - 9:00-17:00.
Od 4 maja zapraszamy w godzinach:
poniedziałek - sobota - 8:30-15:30,
niedziela - 9:00-17:00.

Godziny otwarcia Pokazowej Zagrody Żubrów:
1-3 maja - 9:00-19:00,
poniedziałek-piątek - 9:00-17:00,
sobota-niedziela - 9:00-19:00.

Godziny otwarcia Skansenu - Zagroda Wsi Pszczyńskiej:
1-3 maja - 10:00-18:00,
poniedziałek-piątek - 9:00-17:00,
sobota-niedziela - 10:00-18:00.

Zapraszamy.

dodane: 2021-04-29 15:34:30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym dwuetapowym
na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy
Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim


1)    Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym-dwuetapowym na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) wraz z ogródkami restauracyjnymi znajdującymi się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 671/63 obręb Pszczyna. Teren ogródków kawiarnianych ograniczony jest od strony południowej i zachodniej, tj. od strony Pokazowej Zagrody Żubrów – płotem deskowanym oraz od strony północnej, tj. głównej alei parkowej – krawężnikiem kończącym drewniany niezadaszony taras. Ww. obiekt zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej zarówno w lokalu jak i w sezonowych ogródkach (przestrzeń do zagospodarowania) z dopuszczeniem do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Nieruchomość przeznaczona do najmu stanowi część Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Wynajmujący zastrzega prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wynajmujący nie dopuszcza do sprzedaży na terenie dzierżawionym balonów, wiatraczków oraz szeroko rozumianego asortymentu targowiskowego i pamiątek, stosowania maszyn vendingowych.
2)    Oferenci zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
•    koncepcji zagospodarowania przedmiotu najmu, w tym proponowaną aranżację wnętrza lokalu, terenu ogródków kawiarnianych wraz z sezonową zielenią dopasowaną do profilu substancji Zabytkowego Parku w Pszczynie;
koncepcja zagospodarowania terenu winna być spójna z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie rynku pszczyńskiego
(tj. zadaszenie przestrzeni ogródków sezonowych jedynie kwadratowymi parasolami w jednakowej kolorystyce écru. Informacja reklamowa dotycząca np. browaru czy dzierżawcy dopuszczalna jedynie na lambrekinie parasola);
•    wzoru mebli kawiarnianych - wyłącza się zestawy składanych tzw. „mebli piwnych”;
•    przedstawienia profilu programowego lokalu zawierającego wskazanie, jakiego rodzaju działalność stałą ma zamiar się prowadzić, przedstawienie oferowanego menu oraz jakiego rodzaju wydarzenia mają być realizowane (z wyłączeniem imprez motorowych i samochodowych, dyskotek i innych nocnych imprez tanecznych - niedopuszczanych przez wynajmującego) w połączeniu z planowanymi wydarzeniami kulturalnymi planowanymi w Pszczynie poprzez Gminę Pszczyna oraz instytucje kulturalne i artystyczne;
•    w ofercie programowej należy wskazać cele i adresatów działalności aktywizującej;
•    program powinien zostać przedstawiony w formie opisu profilu działania oraz załączonego kalendarza wydarzeń na rok 2021;
•    oferent powinien także przedstawić plan działań marketingowych na dwa pierwsze lata działalności.
3)    Dzierżawca przeprowadzi wizję lokalną dla zainteresowanych oferentów
w celu przedstawienia stanu lokalu oraz infrastruktury po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizji z każdym zainteresowanym podmiotem indywidualnie. Zgłoszenie chęci odbycia wizji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pszczyna.info.pl do dnia 5 maja 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię oraz nazwisko przedstawiciela oraz numer kontaktowy.
4)    Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalno-oświatowej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów).
5)    Umowa najmu podpisana zostanie na okres pięciu lat.
6)    Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy obiektu za 1 miesiąc wynosi
2000,00 zł (netto). Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
7)    Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a)    dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
b)    złożą oświadczenie uczestnika przetargu na dzierżawę obiektu;
c)    wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł do dnia 7 maja 2021r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub gotówką w kasie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna.
8)    Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny,  nieograniczony, dwuetapowy na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”, w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna w terminie do 7  maja 2021r., do godz. 12:00.
9)    Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
a)    etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie atrakcyjność koncepcji aranżacji lokalu wraz z zagospodarowaniem ogródków kawiarnianych, proponowane menu oraz ogólna atrakcyjność profilu oferowanej działalności. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
b)    etap II:  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku,  o godz. 10:00 na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów.
10)    Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
11)    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna,  tel. 32 210 35 65 oraz Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna, tel. 32 447 05 03.

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia oferty pobrać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w zakładce "Przetargi".

Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65, e-mail: arip@pszczyna.info.pl 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.
a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
3.    Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.    W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
6.    Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 
7.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 

Jacek Patyk
prezes zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji
Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 

dodane: 2021-04-23 15:09:35 czytaj więcej

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "Dzika Promenada"

Jak tylko pogoda zacznie nam sprzyjać, wszystkich spragnionych kontaktu z przyrodą chcemy zaprosić na szlak edukacyjno – przyrodniczy biegnący na terenie „Dzikiej Promenady”.
Przygotowano tam dwie pętle oznakowanej ścieżki:
• zielona trasa „Tropem żubra” o długości 3,7 km
• czarna trasa „Cyranka” o długości 7,2 km


Obie ścieżki można rozpocząć tuż za bramą wejściową do parku od strony ul. Żorskiej. Na trasach znajdziemy tablice edukacyjne, z których dowiemy się, czym charakteryzuje się ekosystem danego obszaru oraz jakie pomniki przyrody i różnorodne formy świata roślinnego i zwierzęcego możemy po drodze napotkać. Ponadto ścieżki przebiegają w pobliżu miejsc pamięci związanych z lokalną historią, co jest ich nieocenionym walorem.


Początkowo obie ścieżki biegną razem w stronę Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, cmentarza wojennego „Pod Trzema Dębami” i dalej malowniczą aleją wysadzoną sosnami. Po skręcie z alejki na ścieżce napotkamy pomnik harcerzy. Stamtąd leśna ścieżka dociera do alejki nad Młynówką, gdzie zielona i czarna trasa się rozdzielają. Szlak zielony prowadzi w kierunku Leśnej promenady, czarnym zaś dojdziemy do stawu Cyranka, dalej do Łąckiej Grobli, a następnie wracamy do początku trasy Bulwarem nad Pszczynką.
Ścieżki prowadzą przez malownicze tereny leśne i wilgotne śródleśne łąki, na których szata roślinna rozwija się niezwykle bujnie. Średni wiek drzewostanów, które możemy tu napotkać wynosi około 90 lat. Ale zdarzają się również potężne, majestatyczne dęby, których wiek przekracza 200 lat.
Zachęcamy do wycieczek pieszo-rowerowych „Dziką Promenadą”.

dodane: 2021-04-20 10:51:33

"Pomyśl i nie śmieć" - sprzątanie obrzeży Jeziora Goczałkowickiego

dodane: 2021-04-15 09:16:44

"Usiądź. popatrz, posłuchaj" - podcasty Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Muzeum Zamkowe przygotowało kanał na Youtube, gdzie będzie można posłuchać kolejnych odcinków opowieści o codziennym życiu i zwyczajach dawnych mieszkańców zamku oraz ciekawostek dotyczących bogatej kolekcji Muzeum.
15 kwietnia pojawi się pierwszy podcast pt. "Wojciech Kossak w Kwaterze Głównej w Pszczynie".
Zapraszamy

dodane: 2021-04-15 09:12:12

Akcja krwiodastwa w ramach "Motoserca"

Co roku w kwietniu na pszczyńskim rynku gościło Motoserce. Pandemia sprawiła, że podobnie, jak w roku ubiegłym, koncerty i pokazy się nie odbędą, ale to, co jest najważniejszą ideą Motoserca, czyli akcja oddawania krwi pozostaje i można się do niej przyłączyć - do czego serdecznie zachęcamy.
Każdy, kto weźmie w niej udział i odda krew - na hasło "Motoserce" otrzyma pamiątkowy zestaw upominków.
Zbiórka krwi będzie miała miejsce w pszczyńskim oddziale RCKiK przy ul. Bednorza 12.
Krew na hasło "MOTOSERCE" oddajemy w dniach:
19-21 kwietnia (pon-śr)
26-28 kwietnia (pon-śr).
Warto również wspomnieć, że to już 10 edycja Motoserca w Pszczynie. Z tej okazji na pszczyńskim rynku można zobaczyć wystawę podsumowującą dotychczasowe edycje.

dodane: 2021-04-15 09:06:52