• pl

Aktualności

W Dzień Dziecka Skansen i Zagroda Żubrów za 1zł!

Z okazji święta wszystkich dzieci w dniu 1 czerwca Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej oraz Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie zapraszają na zwiedzanie w promocyjnej cenie.

Każdy milusiński w wieku 4-16 lat będzie mógł zwiedzić obie pszczyńskie atrakcje turystyczne w specjalnej cenie - 1 zł. Zarówno skansen, jak i zagroda żubrów są czynne w godzinach 9.00 - 19.00.

Karmienie żubrów odbywa się w godzinach 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00.

Zapraszamy

dodane: 2016-05-30 13:53:36

Industriada 2016 w Muzeum Prasy Śląskiej

dodane: 2016-05-28 15:47:05

Godziny otwarcia obiektów turystycznych w dniu 26 maja (Boże Ciało)

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 maja 2016r., Biuro Informacji Turystycznej będzie czynne w godzinach 12:00 - 20:00.

Pokazowa Zagroda Żubrów oraz Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" będą otwarte w godzinach: 11:00 - 19:00.

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w Święto Bożego Ciałą będzie otwarte dla turystów w godzinach 11:00 - 16:00.

Muzeum Zamkowe, Stajnie Książęce oraz Muzeum Prasy Śląskiej w tym dniu będą nieczynne.

dodane: 2016-05-25 12:09:30

Dzień dziecka w Skansenie za 1zł

Święto najmłodszych to wspaniała okazja do spędzenia dnia z całą rodziną w pszczyńskim Skansenie. Przygotowano sporo atrakcji dla dzieci i ich rodziców.

W Skansenie Dzień Dziecka świętowany będzie 29 maja w niedzielę. W tym dniu wszystkie dzieci za bilet zapłacą tylko 1 zł (pozostali 5 zł).

Od godz. 13.00 będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez rękodzielniczkę z Kobióra, Marylę Żebrowską. O 14.30 do gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zaproszą trenerzy i animatorzy z Akademii Sportu Kuźnia Talentu. Zumba zawładnie Skansenem o godzinie 16.00. Do wspólnego tańca i zabawy zaproszą instruktorki z Dobrego Startu.

Na dzieci będą też czekać drobne upominki z okazji ich święta - baloniki i słodycze. Podczas imprezy będzie można także zakupić watę cukrową, popcorn i ziemniaki na patyku.

Współorganizatorami imprezy są: Dobry Start Elżbieta Twardzik, Akademia Sportu Kuźnia Talentu, Hurtownia Zabawek Domino z Pszczyny, ART-M Maryla Żebrowska oraz sklep spożywczy Gama z Piasku.

dodane: 2016-05-25 11:54:24

Teatralna Maszyna Pszczyna 2016

Szczegóły na stronie teatralnamaszyna.pl

dodane: 2016-05-25 09:49:42

Majówka konna na Daisy Days

dodane: 2016-05-17 14:57:56

Ogłoszenie o przetargu ustnym, na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Parkowej

Burmistrz Pszczyny

ogłasza przetarg ustny

na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Parkowej, zabudowanej budynkiem gastronomicznym wraz z wyposażeniem kuchni i baru.

I. PRZEDMIOT DZIERŻAWY

    Nieruchomość położona jest w Pszczynie przy ul. Parkowej, w sąsiedztwie skansenu„Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. W ewidencji gruntów i budynków obrębu Pszczyna (arkusz 2 mapy ewidencyjnej) nieruchomość oznaczona jest działką 1210/48 o powierzchni 0,9355 ha (B), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą oznaczoną KA1P/00040682/1. Przedmiotem przetargu jest część w/w nieruchomości o powierzchni 0,0480 ha.
    Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem gastronomicznym o następujących parametrach użytkowych:

- powierzchni zabudowy – 274,10 m2,

- powierzchni użytkowej – 332,71,m2,

- powierzchni całkowitej – 469,70 m2.

3.Wymagany sposób wykorzystania obiektu przez Dzierżawcę – przede wszystkim obsługa gastronomiczna osób zwiedzających skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej oraz imprez organizowanych wspólnie z Wydzierżawiającym na terenie skansenu.

4. Część działki będąca przedmiotem dzierżawy jest zaznaczona kolorem czerwonym na mapie będącej załącznikiem nr 1 do projektu umowy dzierżawy.

5. Przedmiotem dzierżawy jest także wyposażenie kuchni i baru, którego zestawienie jest załącznikiem nr 2 do projektu umowy dzierżawy.

6. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu 1 czerwca 2016 r.

II. OPIS SPOSOBU USTALENIA OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Wybór Dzierżawcy nastąpi w drodze licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 3.000,00 PLN netto –
w stosunku miesięcznym.

Kwota postąpienia wynosi min. 100,00 zł netto.

Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT
wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %.

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Wydzierżawienie nieruchomości wybranemu w niniejszym postępowaniu Dzierżawcy nastąpi na czas nieoznaczony, począwszy od 1 czerwca 2016 r., na warunkach określonych w projekcie umowy dzierżawy.

IV.INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Osoba ubiegająca się o dzierżawę nieruchomości powinna spełniać niżej wymienione warunki dla dopuszczenia do udziału w przetargu:

1.Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym wymaganemu sposobowi zagospodarowania obiektu. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)oświadczenie uczestnika o treści zgodnej z udostępnionym wzorem.

2.Wnieść wadium w wymaganej wysokości.

V. WADIUM

1. Wysokość wadium
Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości: 3.000,00 PLN.

2. Forma wadium

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bielsku Białej nr 22 1050 1070 1000 0022 9267 5614 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Pszczyna Rynek 2.

2.Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez uczestnika tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na rachunek Wydzierżawiającego.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu zgłoszenia udziału w przetargu. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego wymaga dołączenia do zgłoszenia uczestnictwa kopii polecenia przelewu wystawionego przez uczestnika przetargu.

5. Zwrot wadium

Wadium uczestnika, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałe wadia Wydzierżawiający zwróci niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Uczestnik winien wskazać numer rachunku bankowego, na który Wydzierżawiający zwróci wadium.

6. Utrata wadium

Wydzierżawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)uczestnik przetargu, który wygrał licytację odmówi podpisania umowy najmu na warunkach określonych w projekcie umowy i formularzu zgłoszeniowym,

2)zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

VI.Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków dopuszczenia do przetargu

1.Wydzierżawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

1) oświadczenia uczestnika wg określonego wzoru,

2) dowodu wpłaty wadium,

3) pozostałych dokumentów wymienionych w pkt IV ust. 1.

2.Jeżeli uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)nie orzeczono wobec niego zakazu świadczenia usług gastronomicznych;

c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV ust. 1, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez uczestnika za zgodność z oryginałem. Dodatkowo dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5.Wydzierżawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez uczestnika kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Wydzierżawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

6.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana
wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

VII.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

    Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim.
    Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Parkowej”w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, pok. nr 4 do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 1300. Zgłoszenia nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem ich wpływu w terminie jw.

VIII. PRZEBIEG PRZETARGU

1.Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, Rynek 2, pok. 202. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest kompletność dokumentów zgłoszeniowych. Oceny kompletności dokumentów dokona komisja przetargowa w składzie ustalonym Zarządzeniem wewnętrznym Nr SG.1201.140.2014 Burmistrza Pszczyny z dnia 23 września 2014 r.

2.Wyłonienie Dzierżawcy nastąpi przez udzielenie przybicia uczestnikowi przetargu dopuszczonemu do licytacji, który zgłosi najwyższą opłatę z tytułu dzierżawy, po jej trzykrotnym wywołaniu.

3.Umowę uważa się za zwartą z chwilą udzielenia przybicia. Umowa zostanie podpisana z wybranym Dzierżawcą w dniu przeprowadzenia przetargu.

4.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków, bez podania przyczyny.

IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I INFORMACJI

1.Organizator przetargu (Wydzierżawiający) udziela wyjaśnień przed upływem terminu zgłoszenia uczestnictwa. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie - pani Lucyna Pietryja, tel. 32-449-39-10.

2.Nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pszczynie , tel. 32-449-39-10.

3.Wzory formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika, protokół ustaleń
z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 20 marca 2014 r., a także projekt umowy dzierżawy dostępne są w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, pok. 7 oraz na stronie internetowej www.pszczyna.pl w zakładce Samorząd/Przetargi i ogłoszenia.

dodane: 2016-05-17 09:48:35

Jubileusz 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie

W maju 2016 r. przypada Jubileusz 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, które otwarło swe podwoje dla publiczności w dniu 9 maja 1946 r. Obchody Jubileuszu 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dniach 12-15 maja 2016 r. zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W dniach 12-13 maja 2016 r. zaplanowano międzynarodową dwudniową konferencję naukową pt. „Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych” oraz oficjalne uroczystości jubileuszowe w Sali Lustrzanej pszczyńskiego Zamku.

Zwiedzających zapraszamy na szereg wydarzeń kulturalnych, które odbędą się 14 i 15 maja 2016 roku w ramach Jubileuszowej Majówki z Muzeum.

Program wydarzeń:

dodane: 2016-05-12 09:51:41 czytaj więcej

Jarmark Staroci w Pszczynie

W najbliższą niedzielę (8 maja 2016r.) na rynku w Pszczynie odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Staroci, organizowanego przez burmistrza Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, kolekcjonerów i wielbicieli starych przedmiotów na rynek w godzinach 9.00 - 18.00.

Dodatkowe informacje o jarmarku można uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej (Brama Wybrańców, tel. 32 212 99 99, e-mail: bit@pszczyna.info.pl).

Zapraszamy

dodane: 2016-05-06 16:03:01

Muzeum Zamkowe w Pszczynie w obiektywie filmowym

 

dodane: 2016-05-06 16:01:16